ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം

പോത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഡിസക്ഷന്‍. 1. കോര്‍ണിയ 2. ദൃഢപടലം 3. നേത്രനാഡി 4. ഐറിസ് 5. കൃഷ്ണമണി 6. ഒറ സെറാറ്റ              7. സീലിയറി ബോഡി 8. രക്തപടലം 9. ടപ്പീറ്റം ലൂസിഡം 10. ദൃഷ്ടിപടലം 11. ലെന്‍സ് 12. വിട്രിയസ് അറ


കണ്ണിന്റെ ഘടന

റോഡ്, കോണ്‍ കോശങ്ങള്‍
റോഡ്, കോണ്‍ കോശങ്ങള്‍

സിനാപ്സ്

യഥാര്‍ത്ഥ മസ്തിഷ്കം

സ്വാദ് മുകുളങ്ങള്‍

സ്വാദ് ഗ്രാഹി

കോങ്കണ്ണ്

ഗ്ലോക്കോമ

പ്രെസ് ബയോപ്പിയ

തിമിരം