സംവഹനത്തിന്റെ വഴികള്‍

വില്ലസുകള്‍

വില്ലസിന്റെ ഘടന

പ്ലാസ്മയും രക്തകോശങ്ങളും

രക്തകോശങ്ങള്‍

മനുഷ്യന്റെ ലിംഫ് വ്യവസ്ഥ

മനുഷ്യഹൃദയം

മനുഷ്യഹൃദയം - ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

മനുഷ്യഹൃദയം - ഛേദം

S.A.നോഡ്

കൃത്രിമ പേസ് മേക്കര്‍

കൃത്രിമ പേസ് മേക്കര്‍

കൃത്രിമ പേസ് മേക്കര്‍ - X-ray ദൃശ്യം

റേഡിയല്‍ പള്‍സ്

സ്ററതസ്കോപ്പ്

സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റര്‍

ഇരട്ടപര്യയനം

സൈക്ലോസിസ്

തുറന്ന പര്യയനം

സംവഹനവ്യൂഹം
സംവഹനക്കറ്റ

സൈലവും ഫ്ലോയവും