മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവര്‍ക് ഷീറ്റുകള്‍

താഴെ കാണുന്ന പാഠങ്ങളില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വര്‍ക് ഷീറ്റുകളുടെ പേരുകള്‍ കാണാം. ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലിക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വര്‍ക് ഷീറ്റ് തുറന്നു വരും. അതില്‍ File ----> Download original കൊടുത്ത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.


സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് 8
പാഠം 1: കൃഷി ജീവിതം തന്നെ
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് 9 
പാഠം 3: സംവഹനത്തിന്റെ വഴികള്‍ 
പാഠം 4: ഊര്‍ജ്ജത്തിനായി
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് 10
പാഠം 3: പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെ രസതന്ത്രം
പാഠം 4: ഉപാപചയത്തിനു ശേഷം
പാഠം 5: സമസ്ഥിതി തകരുമ്പോള്‍