സൂക്ഷ്മജീവികളും രോഗങ്ങളും

ലൂയി പാസ്ചർ

പല തരം ബാക്ടീരിയകൾ - കോക്കസ്, ബാസില്ലസ്, സ്പൈരില്ലം

പല തരം ബാക്ടീരിയകൾ - മറ്റൊരു ചിത്രം

ബാക്ടീരിയൽ വിഭജനം - ദ്വിവിഭജനം

ബാക്ടീരിയൽ വിഭജനം - എൻഡോസ്പോർ രൂപീകരണം

എൻഡോസ്പോർ - ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ഓട്ടോക്ലേവ്

മൈക്കോബാക്റ്റീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് - ക്ഷയരോഗം

വിബ്രിയോ കോളറേ - കോളറ

ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ബാക്ടീരിയ - എലിപ്പനി

മൈക്കോബാക്റ്റീരിയം ലെപ്രേ - കുഷ്ഠം

ടെറ്റനസ് ബാക്ടീരിയ

സാൽമൊണെല്ല ബാക്റ്റീരിയ

സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ബാക്റ്റീരിയ

ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം


വൈറസ് - മാത്യകാഘടന


ബാക്റ്റീരിയോഫേജ് വൈറസ്

റിക്കെറ്റ്സിയെ


വൈറസിലെ പ്രത്യുൽ‌പാദനം

ഡെങ്കി വൈറസ്

പോളിയോ വൈറസ്

പോളിയോ ബാധിച്ച കുട്ടികൾ

അമീബ

പാരമീസിയം

ട്രിപണോസോമ

എന്റമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക

പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ്

റൊണാൾഡ് റോസ്സ്

റൊട്ടിയിലെ പൂപ്പൽ

അസ്പർജിലസ്

എയ്ഡ്സ് വൈറസ്

ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ്

ആന്റിബയോട്ടിക്സ്

അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്

ആന്റിബോഡി

ആന്റിജൻ-ആന്റിബോഡി പ്രതിപ്രവർത്തനം

വാക്സിന്റെ പ്രവർത്തനം

വാക്സിനേഷൻ

പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ