ജീവപരിണാമം

ഭൂമി ഉത്ഭവകാലത്ത്

സ്റാന്‍ലി മില്ലര്‍, ഹാരോള്‍ഡ്‌ യുറേ 

മില്ലരിന്റെയും യുരെയുടെയും ജൈവ കണിക പരീക്ഷണം 

കോ അസര്‍വെടുകള്‍

പ്രോടിനോയിട് മൈക്രോ സ്ഫിയരുകള്‍

ജല ആല്‍ഗകള്‍ 

മോസുകള്‍ - ബ്രയോഫൈറ്റുകള്‍

പന്നല്‍ ചെടി

നഗ്ന ബിജക സസ്യം - പൈന്‍ - ജിമ്നോസ്പെമുകള്‍

ദ്വിബീജ പത്ര സസ്യം - ആന്‍ജിയോ സ്പെമുകള്‍

ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്ടിക്, ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്ടിക്

ലാംപ്രേ

ലിമര്‍

കുരങ്ങന്‍ 

ചിമ്പാന്‍സി 

ഗോറില്ല 

പ്രോസിമിയന്‍സ് 

ഗിബ്ബണുകള്‍

ഒരാങ്ങ്ഗ്  ഉട്ടാന്‍

മഞ്ഞു പാളിയിലെ ഫോസ്സില്‍

ആമ്പറില്‍ പെട്ട ഫോസ്സില്‍

ഇമ്പ്രിന്റ്റ് ഫോസ്സില്‍ 

ആര്‍ക്കിയോപ്റെരിക്സ്

ആര്‍ക്കിയോപ്റെരിക്സിന്റെ ഫോസ്സില്‍ 

കുതിരയുടെ പരിണാമം 


ഘടനയില്‍ ഒരു പോലെ, പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ പല തരം


വിവിധ ജീവികളിലെ ഭ്രൂണങ്ങളുടെ സമാ‍നതകൾ

വിവിധ ജീവികളിലെ ഭ്രൂണങ്ങളുടെ സമാനതകൾ - മറ്റൊരു ചിത്രം

ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക്

ജിറാഫിന്റെ കഴുത്ത് നീണ്ടതിനുള്ള ലാമാർക്കിന്റെ വിശദീകരണം

ചാൾസ് ഡാർവിൻ

ഡാർവിന്റെ കുരുവികൾ

ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് സമൂഹം

എച്ച്.എം.എസ്. ബീഗിൾ - ഡാർവിന്റെ യാത്രാക്കപ്പൽ

വിവിധ ജീവികളിലെ പരിണാമങ്ങൾ

ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷിസ് - ഗ്രന്ഥം

പെപ്പേഡ് മോത്തിലെ പ്രക്യതിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

ആൽഫ്രഡ് റസ്സൽ വാലസ്

ഡ്രയോ പിത്തക്കസ്

ആർഡിപിത്തക്കസ് രാമിഡസ്

ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ്

ഹോമോ ഹബിലിസ്

ഹോമോ ഇറക്ടസ്

നിയാ‍ണ്ടർതാൽ മനുഷ്യൻ

ഹോമോ സാപിയൻസ്