രാസസമന്വയം ജീവികളിൽ

മനുഷ്യന്റെ അന്ത:സ്രാവിവ്യവസ്ഥ
തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

ഗോയിറ്റർ

ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം

ക്രെട്ടിനിസം

മിക്സെഡിമ

എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ - ഗ്രേവ്സ് രോഗം

പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി - അധിവ്യക്കാഗ്രന്ഥി

തൈമസ് ഗ്രന്ഥി

ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി - പാൻ‌ക്രിയാസ്

പോൾ ലാംഗർഹാൻസ്

ഹ്യുമൻ ഇൻസുലിൻ - ഹ്യുമുലിൻ

ഗൊണാഡുകൾ

ബെനെഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്

പിയൂഷഗ്രന്ഥിയും ഹൈപ്പോതലാമസും

പിയൂഷഗ്രന്ഥി

വാമനത്വം

ഭീമാകാരത്വം

അക്രോമെഗാലി - കാലുകൾ

അക്രോമെഗാലി - മുഖം

ചെന്നായചിലന്തി

കസ്തൂരിമ്യഗം

വെരുക്

ഫിറമോൺ കെണി

മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ

അഗ്രമെരിസ്റ്റം കാണ്ഡത്തിൽ

അഗ്രമെരിസ്റ്റം വേരിൽ

പർവ്വാന്തരമെരിസ്റ്റം

പാർശ്വമെരിസ്റ്റം

ഓക്സിനുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാണ്ഡാഗ്രത്തിൽ

നാസ്റ്റികചലനം തൊട്ടാവാടിയിൽ

പ്രകാശട്രോപ്പികചലനം

ഭൂഗുരുത്വട്രോപ്പികചലനവും പിന്നീട് ജലട്രോപ്പികചലനവും

രാസട്രോപ്പികചലനം

ഹാപ്പ്ടോട്രോപ്പിസം