പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനേയും

സുഷ്മനയുടെ ഛേദം

സുഷ്മനയിലൂടെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത

റിഫ്ലക്സ് ആര്‍ക്

കണ്ടീഷന്‍ഡ് റിഫ്ലക്സ്

സ്വതന്ത്രനാഡീവ്യവസ്ഥ

ബാരോറിസപ്റ്റര്‍

ശിരോനാഡികള്‍

സുഷ്മനാനാഡികള്‍

അള്‍ഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ച മസ്തിഷ്കം

പാര്‍കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം

അപസ്മാരം

ക്ലാമിഡോമോണസിലെ ഐ സ്പോട്ട്

ഹൈഡ്രയിലെ നാഡീജാലിക

ഷഡ്പദങ്ങളിലെ സംയുക്തനേത്രം

ഒമ്മറ്റിഡിയം

വവ്വാലിലെ എക്കോലൊക്കേഷന്‍

പാമ്പുകളിലെ ജേക്കബ്സണ്‍സ് ഓര്‍ഗന്‍