വിളകളും കീടങ്ങളും

'
വിളയുടെ പേര് കീടത്തിന്റെ പേര്ഇംഗ്ലീഷ് നാമം   ശാസ്ത്രനാമം     ചിത്രം
നെല്ല് തണ്ടുതുരപ്പന്‍ Rice stem borer  Scirpophaga 
 incertulas

നെല്ല് ഗാളീച്ച Gall midge Orseolia oryzae
നെല്ല് നെല്‍ചാഴി Rice Bug Leptocorisa acuta
നെല്ല് ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു Leaf folder Cnaphalocrocis medinalis
നെല്ല് മുഞ്ഞ Brown plant hopper Nilaparvata lugens
നെല്ല് കുഴല്‍പ്പുഴു Rice case worm Nymphula depunctalis
കശുമാവ് തേയില
കൊതുക്
Tea mosquito bug Helopeltis antonii
കശുമാവ് തണ്ട് വേര് തുരപ്പന്‍
Cashew stem and root borer
Plocaederus ferrugineus
ചീര ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു Leaf Webber Psara basalis
കുമ്പളം കായീച്ച Fruit fly Dacus bivittatus
വാഴ മാണവണ്ട് Banana rhizome weevil Cosmopolites sordidus

വാഴ ഇലപ്പുഴു Leaf eating cater pillar
വെണ്ട പച്ചതുള്ളന്‍ leafhopper jassid
പാവയ്ക്ക കായീച്ച bittergourd fruit fly


ഉരുളകിഴങ്ങ് മുറിക്കും പുഴു potato
cut worms
Agrotis segetum
കോളിഫ്ലവര്‍ കാബേജ്
ചിത്രശലഭം
cabbage butterfly Pieris brassicae
തക്കാളി ഇലതീനിപ്പുഴു Tomato leaf caterpillar
മത്തങ്ങ കായീച്ച pumpkin
fruitfly
Dacus bivittatus

കാരറ്റ് കാരറ്റ് റസ്റ്റ് ഈച്ച carrot rust fly Psila rosae
പയര്‍ കായ് തുരപ്പന്‍ പുഴു bean pod borer

Maruca testulalis
വഴുതന ആമവണ്ട് epilachna beetle Epilachna duodecastigma
Text D Text E Text F Text F Text F
Text D Text E Text F Text F Text F
Text D Text E Text F Text F Text F
Text D Text E Text F Text F Text F
Text D Text E Text F Text F Text F