ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും

തിരുവാതിര - കരിമരം
അത്തം - അമ്പഴം

പൂയം - അരയാല്‍

കാര്‍ത്തിക - അത്തി

പൂരം - പ്ലാശ് (ചമത)

അനിഴം - ഇലഞ്ഞി

തിരുവോണം - എരുക്ക്

രേവതി - ഇലപ്പ

ഉത്രം - ഇത്തി

അശ്വതി - കാഞ്ഞിരം

ചതയം - കടമ്പ്

ഉതൃട്ടാതി - കരിമ്പന

മകയിരം - കരിങ്ങാലി

ചിത്തിര - കൂവളം

പുണര്‍തം - മുള

ആയില്യം - നാഗപൂമരം

ചോതി - നീര്‍മരുത്

ഭരണി - നെല്ലി

രോഹിണി - ഞാവല്‍

മകം - പേരാല്‍

മൂലം - പൈന്‍

ഉത്രാടം - പ്ലാവ്

പൂരുരുട്ടാതി - തേന്മാവ്

പൂരാടം - വാഞ്ചി

അവിട്ടം - വാന്നി

വിശാഖം - വൈങ്കുരുവ്

തൃക്കേട്ട - വെട്ടി