കോശജാലങ്ങള്‍


നാഡീകല

പേശീകല   
രക്തകല

അസ്ഥികല

സിക്താണ്ഡം

ഭ്രൂണകോശങ്ങള്‍

വിത്ത് കോശങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ശ്വാസകോശം

വിത്ത് കോശങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ശ്വാസനാളം

ആവരണകല 

നാരുകല

മെരിസ്റ്റമിക കലകള്‍

പാരന്‍കൈമ

പാരന്‍കൈമയും കോളന്‍കൈമയും

വിവിധ തരം സസ്യകലകള്‍

സൈലവും ഫ്ലോയവും
രക്തപര്യയനവ്യവസ്ഥ

ശ്വസനവ്യവസ്ഥ

വിസര്‍ജ്ജനവ്യവസ്ഥ

നാഡീവ്യവസ്ഥ