ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

നാക്കു കൊണ്ട് മണം പിടിക്കുന്ന പാമ്പ്

കണ്ണിന്റെ ഛേദം

ഷഡ്‌പദങ്ങളിലെ സംയുക്തനേത്രങ്ങൾ

പ്രകാശതീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ക്യഷ്ണമണിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം

ദ്യഷ്ടിപടലത്തിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന വിധം

പ്രെസ് ബയോപ്പിയ അഥവാ വെള്ളെഴുത്ത്

സാധാരണ കാഴ്ചയും പ്രെസ് ബയോപ്പിയയിലെ പ്രതിബിംബവും

തിമിരം ബാധിച്ച നേത്ര ലെൻസ്

ഹ്യസ്വദ്യഷ്ടി

ദീർഘദ്യഷ്ടി


അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അഥവാ വിഷമദ്യഷ്ടി


അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസമുള്ള കാഴ്ചയ്ക് ഉദാഹരണം

അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസകാഴ്ചയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം

ദ്യഷ്ടിപടലവും പ്രകാശഗ്രാഹികോശങ്ങളും

ദ്യഷ്ടിപടലവും കോൺ, റോഡ് കോശങ്ങളും

1. റോഡ് കോശം   2. കോൺ കോശം

ടപ്പീറ്റം

അന്ധബിന്ദു

പീതബിന്ദു (ഫോവിയ)

വർണാന്ധത തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഇഷിയാര ടെസ്റ്റ്. വർണാന്ധത ഇല്ലാത്തവർ 74 ഉം ഉള്ളവർ 21 ഉം വായിക്കുന്നു

ദ്വിനേത്ര ദർശനം

കോങ്കണ്ണ്

ഗ്ലൌക്കോമ

കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ

കെരറ്റോപ്ലാസ്റ്റി - കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ

ചെവിയുടെ ഘടന

മധ്യകർണ്ണം

ആന്തര കർണ്ണം

ആം‌പ്യുല്ലയും കപ്യുല്ലയും

നാക്കിലെ സ്വാദറിയാനുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ

നാക്കിലെ പാപ്പില്ലകൾ

സ്വാദ് ഗ്രാഹിയുടെ ഛേദം

മൂക്കിലെ ഘ്രാണഗ്രാഹികൾ

പാമ്പിൽ ഗന്ധം അറിയുന്ന രീതി - ജേക്കബ്‌സൺസ് ഓർഗൻ

ത്വക്കിലെ വിവിധ ഗ്രാഹികൾ