ജീവന്റെ തുടർച്ച

പുരുഷ ലൈംഗികാവയവം

പുരുഷ ലൈംഗികാവയവം - സൈഡ് വ്യൂ
സ്ത്രീ ലൈംഗികാവയവം

ഊനഭംഗം
ഊനഭംഗം 1
ഊനഭംഗം 2
പുംബീജം
പുംബീജങ്ങൾ - യഥാർത്ഥ ചിത്രം
അണ്ഡം
ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ
അണ്ഡം
അണ്ഡത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പുംബീജം
ബീജസംയോഗത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീ ലൈംഗികാവയവത്തിലൂടെയുള്ള ബീജത്തിന്റെ യാത്ര
അണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബീജങ്ങൾ
അണ്ഡവും ബീജവും
ബീജസംയോഗവും സിക്താണ്ഡത്തിന്റെ യാത്രയും
ഭ്രൂണം - 5 ആഴ്ച
ഭ്രൂണം - 10 ആഴ്ച
ഭ്രൂണം - 5 മാസം
പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഭ്രൂണം
ടെസ്ത് റ്റൂബ് ശിശുവിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ
സമജാത ഇരട്ടകളും സഹജാത ഇരട്ടകളൂം
സമജാത ഇരട്ടകൾ
സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ
ഹൈഡ്ര - മുകുളനം
തവളയിലെ ബാഹ്യ ബീജസംയോഗം
സസ്യം മുളക്കുന്ന പ്രക്രിയ
പുഷ്പത്തിന്റെ ഛേദം - കേസരങ്ങൾ, ജനിദണ്ഡ്, അണ്ഡാശയം, അണ്ഡം
അണ്ഡാശയവും അണ്ഡവും
ചെമ്പരത്തിപൂവിന്റെ ഛേദം
സസ്യങ്ങളിലെ ബീജസംയോഗം
ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ മുകുളങ്ങൾ
ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ മുകുളങ്ങൾ - യഥാർത്ഥ ചിത്രം
ഉള്ളി - ഭൂകാണ്ഡം
ഇലമുളച്ചി