1 അംബട്ടന് വാള Notopterus notopterus
2 അകൊലി Monodactylus argenteus
3 അകൊലി Platax orbicularis
4 അഗൊരി Alectis ciliaris
5 അഗോരി Alectis ciliaris
6 അഞ്ചുപുള്ളി Trachinotus baillonii
7 അടവ് Lactarius lactarius
8 അടവ്  Lactarius lactarius
9 അണു Horaichthys setnai
10 അതുതിരുക്കൈ Pastinachus sephen
11 അന്പട്ട Opisthopterus tardoore
12 അന്പട്ട Pempheris oualensis
13 അന്പട്ടന് കാതി Chitala chitala
14 അന്പട്ടന് കാതി Notopterus notopterus
15 അന്പട്ടന് പാര Mene maculata
16 അന്വട്ടന് Opisthopterus tardoore
17 അന്വട്ടന് Pempheris oualensis
18 അന്വട്ടന് കത്തി Chitala chitala
19 അന്വട്ടന് കത്തി Notopterus notopterus
20 അന്വട്ടന് പാര Mene maculata
21 അന്വട്ടന് വാള Notopterus notopterus
22 അഫുനൊസി Coryphaena hippurus
23 അയകൊരകൊലി Ablennes hians
24 അയകൊരകൊലി Strongylura strongylura
25 അയകൊരകൊലി  Tylosurus choram
26 അയക്കുര  Acanthocybium solandri
27 അയല Rastrelliger kanagurta
28 അയില Rastrelliger kanagurta
29 അയില ച്ചൂര Auxis thazard thazard
30 അയില പാര Psenes cyanophrys
31 അയ്ല  Rastrelliger kanagurta
32 അയ്ല   Rastrelliger kanagurta
33 അരണ Saurida tumbil
34 അരണ Saurida undosquamis
35 അരണമീന് Saurida tumbil
36 അരി Acanthopagrus berda
37 അരുളി പരല് Puntius arulius
38 അര്ക്ക Scomberomorus guttatus
39 അറിഞ്ഞില് Ambassis ambassis
40 അറിഞ്ഞില് Ambassis dussumieri
41 അറിഞ്ഞില് Ambassis gymnocephalus
42 അറിഞ്ഞില് Ambassis nalua
43 അറിഞ്ഞില് Parambassis ranga
44 അലകന് Acanthurus leucosternon
45 അലിക്കരട്ടി Rhinecanthus rectangulus
46 അവോലി Coryphaena hippurus
47 അവോലി Pampus argenteus
48 അവോലി Pampus chinensis
49 അവോലി Parastromateus niger
50 ആകോലി Monodactylus argenteus
51 ആകോലി Platax orbicularis
52 ആടുകുണ്ട Puntius fasciatus
53 ആട്ടു വാലി Wallago attu
54 ആഫ്റിക്കന് മുഷി Clarias gariepinus
55 ആയിരം പല്ലി Psettodes erumei
56 ആരമി ഥൊരരെസ Kali indica
57 ആരല് Anguilla bengalensis bengalensis
58 ആരല് Congresox talabon
59 ആരല് Macrognathus aral
60 ആരല് Macrognathus guentheri
61 ആരീ Acanthopagrus berda
62 ആരെല് Congresox talabon
63 ആരോന് Macrognathus guentheri
64 ആറ്റുതിരുത Pastinachus sephen
65 ആറ്റുവാള Wallago attu
66 ആളകന് Acanthurus leucosternon
67 ആള് പിടിയന് Scoliodon laticaudus
68 ആള്പിടിയന് തിരണ്ടി Pastinachus sephen
69 ആവോലി Coryphaena hippurus
70 ആവോലി Pampus argenteus
71 ആവോലി Pampus chinensis
72 ആവോലി Pampus cinereus
73 ഇട്ടീ  Chiloscyllium griseum
74 ഇരചിചുളം  Gomphosus caeruleus
75 ഇരിമീന് Etroplus suratensis
76 ഇറച്ചിച്ചുളളന് Gomphosus caeruleus
77 ഇലിമീന്  Albula vulpes
78 ഈറ്റിലകണ്ട Puntius ophicephalus
79 ഉടുന്പന്  Atelomycterus marmoratus
80 ഉടുന്വന് Atelomycterus marmoratus
81 ഉടുന്വ് സ്റാവ് Atelomycterus marmoratus
82 ഉണ്ടക്കണ്ണി Puntius sophore
83 ഉരി  Atherion africanum
84 ഉരി   Nematalosa japonica
85 ഉരുളന് ചൂര Auxis rochei rochei
86 ഉരുളന് പരല് Puntius amphibius
87 ഉറക്കം തൂങ്ങി Nandus nandus
88 ഉറക്കംതൂങ്ങി Nandus nandus
89 ഉറി Atherion africanum
90 ഉറി Nematalosa japonica
91 ഊത്തുനോന് Arothron hispidus
92 ഊത്തുനോന് Arothron immaculatus
93 ഊള Hyporhamphus dussumieri
94 ഊള Hyporhamphus unifasciatus
95 ഊള Platybelone argalus platyura
96 ഊള Strongylura incisa
97 ഊള Strongylura strongylura
98 ഊള Tylosurus crocodilus crocodilus
99 ഊളന്പാര Carangoides praeustus
100 ഊളരി Amblypharyngodon microlepis
101 ഊളി പരല് Puntius amphibius
102 എറ്റി Chiloscyllium griseum
103 എറ്റി Chiloscyllium indicum
104 എലിമീന് Albula vulpes
105 എള്ളിച്ചൂര Auxis thazard thazard
106 ഏട്ട Leptomelanosoma indicum
107 ഏട്ട Plicofollis dussumieri
108 ഏട്ട  Leptomelanosoma indicum
109 ഏട്ടചുള്ളി Mystus vittatus
110 ഏട്ടച്ചുള്ളി Mystus vittatus
111 ഏരിവാള Clarias batrachus
112 ഐക്കുറ Acanthocybium solandri
113 ഐക്കോറ Scomberomorus commerson
114 ഐക്കോറ Scomberomorus guttatus
115 ഐക്കോറ കോലി Ablennes hians
116 ഐക്കോറ കോലി Strongylura strongylura
117 ഐക്കോറ കോലി Tylosurus choram
118 ഐല Rastrelliger kanagurta
119 ഐലപാര Selaroides leptolepis
120 ഐലോരി Lepidocephalus thermalis
121 ഒയുപാര  Caranx melampygus
122 ഒയ്പാര Caranx melampygus
123 ഒരിയ നെയ് മീന് Acanthocybium solandri
124 ഒരിയ മീന് Acanthocybium solandri
125 ഒറത്തല് Platycephalus indicus
126 ഒറത്തല്  Platycephalus indicus
127 ഒറത്തല്   Plotosus lineatus
128 ഒറന്  Siganus stellatus
129 ഒലപടയന് തിരണ്ടി Pastinachus sephen
130 ഒലവലന് തിരണ്ടി Pastinachus sephen
131 ഒളമീന്  Istiophorus platypterus
132 ഒളമീന്   Istiophorus platypterus
133 ഒഴുക്കിലട്ടി Devario aequipinnatus
134 ഒഴുക്കിലട്ടി Devario malabaricus
135 ഓതുണൊന്  Arothron hispidus
136 ഓതുണൊന്  Arothron immaculatus
137 ഓറാന് Siganus stellatus
138 ഓല മീന് Istiophorus platypterus
139 ഓല വാലന് തിരണ്ടി Pastinachus sephen
140 ഓലും  Tenualosa toli
141 ഓലോംപാറ  Carangoides praeustus
142 ഓള Hyporhamphus dussumieri
143 ഓള Hyporhamphus unifasciatus
144 ഓള Strongylura incisa
145 ഓള Strongylura strongylura
146 ഓള  Hyporhamphus balinensis
147 കക്കാടന് Blenniella periophthalmus
148 കക്കാടന് Entomacrodus striatus
149 കക്കാടന് Entomacrodus vermiculatus
150 കക്കാടന് Istiblennius edentulus
151 കക്കാടന് Istiblennius lineatus
152 കച്ചി പരല് Puntius chola
153 കഞ്ഞകൊടി Eusphyra blochii
154 കടന്ത മുളളി Sargocentron rubrum
155 കടന്തമുള്ളി  Sargocentron rubrum
156 കടല് കെളിതി Mystus gulio
157 കടല് കുതിര Xiphias gladius
158 കടല് വിളങ്ങ് Lamnostoma orientalis
159 കടല് വിളങ്ങ്  Lamnostoma orientalis
160 കടു Lethrinus lentjan
161 കടു Lethrinus miniatus
162 കടു Lethrinus nebulosus
163 കടുംകാളി Puntius punctatus
164 കടുകുപ്പാര Caranx hippos
165 കടുക്ക മലഞ്ഞി Gymnomuraena zebra
166 കടുക്ക മലഞ്ഞി Gymnothorax undulatus
167 കടുക്കമാലഞി  Gymnomuraena zebra
168 കടുക്കമാലഞി  Gymnothorax undulatus
169 കടുങ്ങാപ്പാറ  Caranx hippos
170 കടുങ്ങാലി Puntius ticto
171 കടുങ്ങാലി  Puntius ticto
172 കടുവ Sargocentron diadema
173 കടുവ Sargocentron punctatissimum
174 കടുവ Sargocentron violaceum
175 കടുവ  Sargocentron diadema
176 കട്ട് ല Nibea maculata
177 കട്ട്ള  Catla catla
178 കട്ട്ല Catla catla
179 കട്ട്ല Nibea maculata
180 കണകോടി  Eusphyra blochii
181 കണന്പ്  Liza macrolepis
182 കണന്പ്  Liza subviridis
183 കണന്പ്  Liza tade
184 കണന്പ്  Liza vaigiensis
185 കണന്പ്  Paramugil parmatus
186 കണന്പ്  Valamugil seheli
187 കണന്വ് Liza macrolepis
188 കണന്വ് Liza parsia
189 കണന്വ് Liza subviridis
190 കണന്വ് Liza tade
191 കണന്വ് Liza vaigiensis
192 കണന്വ് Oedalechilus labiosus
193 കണന്വ് Paramugil parmatus
194 കണന്വ് Valamugil seheli
195 കണമീന് Megalaspis cordyla
196 കണമീന്  Megalaspis cordyla
197 കണിമീന് Sarda orientalis
198 കണിമീന്  Sarda orientalis
199 കണിയാന് തിരണ്ടി Aetomylaeus nichofii
200 കണ്ണന് കടുവ Myripristis adusta
201 കണ്ണന് കടുവ Myripristis murdjan
202 കണ്ണന് കടുവ   Myripristis adusta
203 കണ്ണന് കടുവ    Myripristis murdjan
204 കണ്ണന് കൊടി Eusphyra blochii
205 കണ്ണന് കൊടി Sphyrna tudes
206 കണ്ണന് കോടി   Sphyrna tudes
207 കണ്ണന് മത്തി Ilisha melastoma
208 കണ്ണന് മത്തി  Ilisha melastoma
209 കണ്ണിതോടക്കി നകാര  Aphareus furca
210 കണ്ണിത്തൊടക്കി നകാര Aphareus furca
211 കണ്കെട്ടിയന് Naso lituratus
212 കതിരാന് Sillago sihama
213 കത്തിവാലന് Variola louti
214 കനിയന് തിരണ്ടി Aetomylaeus nichofii
215 കന്കിട്ടിയര്  Naso lituratus
216 കന്പോ Liza parsia
217 കന്പോ Liza subviridis
218 കന്പോ  Liza macrolepis
219 കയറുകെട്ടി സ്റാവ് Rhizoprionodon acutus
220 കര കട്ട്ല Catla catla
221 കരകട്ട്ള  Catla catla
222 കരടുമീന് Siganus canaliculatus
223 കരടുമീന്  Siganus canaliculatus
224 കരട്ട  Sperata seenghala
225 കരട്ടി Balistapus undulatus
226 കരട്ടി Balistoides conspicillum
227 കരട്ടി  Cantherhines sandwichiensis
228 കരറ്റി Balistapus undulatus
229 കരറ്റി Balistoides conspicillum
230 കരറ്റി Cantherhines sandwichiensis
231 കരല് Gazza minuta
232 കരള് Gazza minuta
233 കരിംതല സ്റാവ് Carcharhinus dussumieri
234 കരിംപാച്ചി Crossocheilus latius
235 കരിംപാച്ചി Crossocheilus periyarensis
236 കരിങ്കണ Pseudosphromenus cupanus
237 കരിചാള  Sardinella fimbriata
238 കരിച്ചാള Sardinella fimbriata
239 കരിന്തലയന് Trichiurus lepturus
240 കരിന്തലയന്  Trichiurus lepturus
241 കരിപടതാം Dascyllus trimaculatus
242 കരിപടത്തം Dascyllus trimaculatus
243 കരിപിടി Anabas testudineus
244 കരിപ്പിടി Anabas testudineus
245 കരിമലഞ്ഞി Gymnothorax javanicus
246 കരിമാലാഞി Gymnothorax flavimarginatus
247 കരിമാലാഞി  Gymnothorax javanicus
248 കരിമീന് Etroplus suratensis
249 കരിമീന്  Etroplus suratensis
250 കരിമീന്  Heteropneustes fossilis
251 കരിമീന്   Heteropneustes fossilis
252 കരിയാന് Hypselobarbus kolus
253 കരിയാന് Hypselobarbus periyarensis
254 കരിവളം പാര Caranx hippos
255 കരിവാലം പാര  Caranx hippos
256 കരുഗന് സ്രാവ് Chiloscyllium griseum
257 കരുവോലി Coryphaena hippurus
258 കരുവോലി Parastromateus niger
259 കരുവോലി   Coryphaena hippurus
260 കരുവോളി Parastromateus niger
261 കരുവോളി  Pampus argenteus
262 കറാറ്റ Sperata seenghala
263 കറുകറുപ്പന് Pomadasys argenteus
264 കറുകറുപ്പന് Pomadasys guoraca
265 കറുകറുപ്പന്  Pomadasys hasta
266 കറുക്കന് Naso lituratus
267 കറുക്കന് Naso unicornis
268 കറുക്കന് Naso vlamingii
269 കറുതാ കരട്ടി  Melichthys niger
270 കറുതാ കൊട്ടി   Acanthurus tennentii
271 കറുതാ ചാണ്ടി Scarus niger
272 കറുതാചിമ്മലി Aethaloperca rogaa
273 കറുതാപരവ  Cheilopogon cyanopterus
274 കറുതൊനകുഞി Ablennes hians
275 കറുത്താകോലി Parastromateus niger
276 കറുത്താവോലി Pampus cinereus
277 കറുത്താവോലി Parastromateus niger
278 കറുപ്പുതലയന് Eupleurogrammus muticus
279 കറുപ്പുതലയന് Lepturacanthus savala
280 കറുപ്പുതലയന്  Trichiurus lepturus
281 കറുപ്പുസ്വാള Eupleurogrammus muticus
282 കറുപ്പുസ്വാള Lepturacanthus savala
283 കറുപ്പുസ്വാള   Trichiurus lepturus
284 കറൂകറൂപ്പന് Pomadasys hasta
285 കറൂക്കന് Naso lituratus
286 കറൂക്കന് Naso unicornis
287 കറൂക്കന് Naso vlamingii
288 കറൂങ്ങന് സ്റാവ് Chiloscyllium griseum
289 കറൂത്ത കരട്ടി Melichthys niger
290 കറൂത്ത കൊറ്റി Acanthurus tennentii
291 കറൂത്ത ചണ്ടി Scarus niger
292 കറൂത്ത ചെമ്മാലി Aethaloperca rogaa
293 കറൂത്ത പരവ Cheilopogon cyanopterus
294 കറൂത്തോന്കുഞ്ഞി Ablennes hians
295 കറൂപ്പുപാന്വാട Eupleurogrammus muticus
296 കറൂപ്പുപാന്വാട Lepturacanthus savala
297 കറൂപ്പുപാന്വാട Trichiurus lepturus
298 കറൂപ്പ് Anabas testudineus
299 കറൂപ്പ് തളാന് Eupleurogrammus muticus
300 കറൂപ്പ് തളാന് Lepturacanthus savala
301 കറൂപ്പ് തളാന് Trichiurus lepturus
302 കറ്റ Tor khudree
303 കറ്റി Hypselobarbus mussullah
304 കലവ Cromileptes altivelis
305 കലവ Epinephelus chlorostigma
306 കലവ Epinephelus fuscoguttatus
307 കലവ Epinephelus tauvina
308 കലവ Epinephelus undulosus
309 കലവ  Epinephelus areolatus
310 കലവ മീന് Cephalopholis boenak
311 കലവ മീന് Epinephelus lanceolatus
312 കലവ മീന് Epinephelus maculatus
313 കലവ മീന് Epinephelus undulosus
314 കല് പൂന്തി  Glaucostegus granulatus
315 കല് വരി Galeocerdo cuvier
316 കല് വാരി  Galeocerdo cuvier
317 കല് വാരി   Galeocerdo cuvier
318 കല് വേലി Bhavania australis
319 കല് വേലി Homaloptera menoni
320 കല് വേലി Homaloptera montana
321 കല് വേലി Homaloptera pillaii
322 കല് സ്റാവ് Galeocerdo cuvier
323 കല് സ്റാവ് Travancoria elongata
324 കല് സ്റാവ് Travancoria jonesi
325 കല്ക്കാരി Glyptothorax housei
326 കല്മണക്കഠ Parupeneus trifasciatus
327 കല്മാനക്കം  Parupeneus trifasciatus
328 കല്ല സ്രാവ്  Galeocerdo cuvier
329 കല്ല സ്രാവ്   Galeocerdo cuvier
330 കല്ലം  Galeocerdo cuvier
331 കല്ലകേടം  Terapon jarbua
332 കല്ലകേടം  Terapon theraps
333 കല്ലന് കൂരി Mystus keletius
334 കല്ലന് കൂരി  Mystus vittatus
335 കല്ലന്കൂരി Mystus keletius
336 കല്ലലം  Sargocentron spiniferum
337 കല്ലളം Sargocentron spiniferum
338 കല്ലസ്രാവ്   Triaenodon obesus
339 കല്ലി  Abudefduf saxatilis
340 കല്ലി  Abudefduf septemfasciatus
341 കല്ലിക്കൊട്ടി Dascyllus aruanus
342 കല്ലിക്കൊട്ടി  Dascyllus reticulatus
343 കല്ലിമാലഞി  Gymnothorax favagineus
344 കല്ലുനക്കി Garra menoni
345 കല്ലുനക്കി Garra mullya
346 കല്ലുനക്കി Garra notata
347 കല്ലുനക്കി Garra periyarensis
348 കല്ലുനക്കി Garra surendranathanii
349 കല്ലുന്തി Garra hughi
350 കല്ലുന്തി Garra menoni
351 കല്ലേമുട്ടി Anabas testudineus
352 കല്ലൊട്ടി Garra hughi
353 കല്ലൊരന്  Siganus argenteus
354 കല്ലൊരന്  Siganus stellatus
355 കല്ലോരാന് Siganus argenteus
356 കല്ലോരാന് Siganus stellatus
357 കളള സുരാവ് Triaenodon obesus
358 കളള സ്റാവ് Galeocerdo cuvier
359 കളളി Abudefduf saxatilis
360 കളളി Abudefduf septemfasciatus
361 കളളിക്കൊറ്റി Dascyllus aruanus
362 കളളിക്കൊറ്റി Dascyllus reticulatus
363 കളളിമലഞ്ഞി Gymnothorax favagineus
364 കള്ളകീടം Terapon jarbua
365 കള്ളക്കീടം Terapon theraps
366 കവചെള്ള Thryssa mystax
367 കവചെള്ള Thryssa purava
368 കവചെള്ള Thryssa setirostris
369 കവചെള്ള  Coilia ramcarati
370 കവപാള Thryssa mystax
371 കവപാള Thryssa purava
372 കവപാള Thryssa setirostris
373 കവപാള  Coilia ramcarati
374 കവേരി മീന് Barbodes carnaticus
375 കാക തിരുകെ  Rhinoptera javanica
376 കാക്ക തിരണ്ടി Aetobatus narinari
377 കാക്ക തിരുക Rhinoptera javanica
378 കാക്കടന്  Blenniella periophthalmus
379 കാക്കടന്  Entomacrodus striatus
380 കാക്കടന്  Istiblennius edentulus
381 കാക്കടന്  Istiblennius lineatus
382 കാക്കടന്   Entomacrodus vermiculatus
383 കാക്കതിരണ്ടി Aetobatus narinari
384 കാക്കതിലതി  Plesiops coeruleolineatus
385 കാക്കത്തിലാത്തി Plesiops coeruleolineatus
386 കാക്കുരട്ടി  Kyphosus cinerascens
387 കാക്കുരട്ടി  Kyphosus vaigiensis
388 കാക്കുരാട്ടി Kyphosus cinerascens
389 കാക്കുരാട്ടി Kyphosus vaigiensis
390 കാച്ചി പരല് Puntius chola
391 കാടി മീന് Hypselobarbus kolus
392 കാതിവളന്  Variola louti
393 കാതുപിരിയന് Lutjanus rivulatus
394 കാതുപിരിയന്  Lutjanus rivulatus
395 കായിചില്  Channa punctata
396 കാരചൂര  Thunnus tonggol
397 കാരച്ചൂര Thunnus tonggol
398 കാരി Heteropneustes fossilis
399 കാരി  Mystus armatus
400 കാളാഞ്ചി Labeo calbasu
401 കാളാന്ചി Labeo calbasu
402 കാഴുതേയ്ടൂ Plicofollis dussumieri
403 കാഴുതേയ്ടൂ   Nemapteryx caelata
404 കാവ ചെളള Coilia ramcarati
405 കാവ ചെളള Thryssa mystax
406 കാവ ചെളള Thryssa purava
407 കാവ ചെളള Thryssa setirostris
408 കാവ പാള Coilia ramcarati
409 കാവ പാള Thryssa mystax
410 കാവ പാള Thryssa purava
411 കാവ പാള Thryssa setirostris
412 കാവേരികെണ്ട Barbodes carnaticus
413 കിലുക്കം പെട്ടി Lethrinus xanthochilus
414 കിലുക്കം മീട്ടി  Lethrinus xanthochilus
415 കിളിമീന് Nemipterus bipunctatus
416 കിളിമീന് Nemipterus peronii
417 കിളിമീന്  Nemipterus bipunctatus
418 കിളിമീന്  Nemipterus peronii
419 കിഴങ്ങന് Sillago sihama
420 കീച്ചം Terapon puta
421 കീച്ചന്  Terapon puta
422 കീരി Terapon jarbua
423 കീരി Terapon puta
424 കീരി Terapon theraps
425 കീരി  Pelates quadrilineatus
426 കീരി ചാള Sardinella melanura
427 കീരി ചാള Sardinella melanura
428 കീരിമീന് Amblygaster clupeoides
429 കീരിമീന് Amblygaster leiogaster
430 കീരിമീന് Pelates quadrilineatus
431 കീരിമീന് Terapon jarbua
432 കീരിമീന് Terapon puta
433 കീരിമീന് Terapon theraps
434 കീരിമീന്  Amblygaster clupeoides
435 കീരിമീന്  Amblygaster leiogaster
436 കീശകം Phtheirichthys lineatus
437 കീശകം Remora osteochir
438 കീശകം Remora remora
439 കീസകം Remora osteochir
440 കീസകം Remora remora
441 കീസകം  Phtheirichthys lineatus
442 കുട്ടന് Carinotetraodon travancoricus
443 കുഡീര  Sillago sihama
444 കുതാവൂ  Thryssa purava
445 കുതിര മീന് Hippocampus histrix
446 കുതിര മീന് Hippocampus kuda
447 കുതിരമീന് Hippocampus kuda
448 കുതിരമീന് Xiphias gladius
449 കുതിരമീന്  Hippocampus histrix
450 കുന്പന് സോറ  Pristis microdon
451 കുപ്പിചുളം Thalassoma hardwicke
452 കുയില് Tor khudree
453 കുരിചിള്  Acanthurus triostegus
454 കുരുടന് തോടി Sardinella brachysoma
455 കുരുടന് മുഷി Horaglanis krishnai
456 കുരുഡന് തോടി  Sardinella albella
457 കുരുഡന് തോടി   Sardinella brachysoma
458 കുറിച്ചില് Acanthurus triostegus
459 കുറുകുറുപ്പന് Pomadasys furcatus
460 കുറുകുറുപ്പന് Pomadasys guoraca
461 കുറുകുറുപ്പന്   Pomadasys argenteus
462 കുറുച്ചി Puntius sarana
463 കുറുവ Puntius sarana
464 കുറൂപ്പ്  Epinephelus undulosus
465 കുറൂപ്പ്   Epinephelus lanceolatus
466 കുലക്കതി  Pempheris oualensis
467 കുലുവെല് Caranx ignobilis
468 കുലുവെല് Caranx melampygus
469 കുലുവെല് Caranx sexfasciatus
470 കുലുവെല്  Carangoides ferdau
471 കുലുവെല് ചാള Psenes cyanophrys
472 കുളക്കത്തി Pempheris oualensis
473 കുളുവേല് Caranx ignobilis
474 കൂഞ Megalops cyprinoides
475 കൂഞ  Megalops cyprinoides
476 കൂരല് Hypselobarbus curmuca
477 കൂരല് Hypselobarbus kurali
478 കൂരി Mystus armatus
479 കൂരി Mystus cavasius
480 കൂരി Mystus oculatus
481 കൂരി  Mystus armatus
482 കൂരീ Mystus armatus
483 കെരന്  Strongylura incisa
484 കെരന്  Strongylura strongylura
485 കെല്ലന്  Galeocerdo cuvier
486 കെളളന് Galeocerdo cuvier
487 കെളിതി  Nemapteryx caelata
488 കെളിതി   Nemapteryx caelata
489 കെളിത്തി Nemapteryx caelata
490 കേട്ടലന് Galeocerdo cuvier
491 കേതാലന്  Galeocerdo cuvier
492 കേതാള്  Thunnus tonggol
493 കേരന് Platybelone argalus platyura
494 കേരന് Strongylura incisa
495 കേരന് Strongylura strongylura
496 കേരന് Tylosurus crocodilus crocodilus
497 കൈപ്പ Puntius vittatus
498 കൈപ്പMalayalam Puntius vittatus
499 കൈലി Puntius fasciatus
500 കൊക്കായ മീന് Encheliophis homei
501 കൊടിയന് Zanclus cornutus
502 കൊടിയന്  Zanclus cornutus
503 കൊടിയന് ഞോള Coris formosa
504 കൊടിയന് ഞൊള  Coris gaimard
505 കൊടിയന് ഞോള Coris gaimard
506 കൊടിയന് പ്റാഞ്ഞില് Gerres filamentosus
507 കൊടിയ് ന്പുരചി  Gerres filamentosus
508 കൊടുപൂത്തന് Apogon guamensis
509 കൊടുപോതാന്   Apogon guamensis
510 കൊട്ടര്  Manta birostris
511 കൊട്ടര് കേസകം  Remora remora
512 കൊട്ടാര് കീശകം Remora remora
513 കൊട്ടി  Pomacentrus albicaudatus
514 കൊട്ടിവേലന് തിരണ്ടി  Pastinachus sephen
515 കൊണതോലി  Stolephorus indicus
516 കൊണതോലി   Stolephorus indicus
517 കൊന്പന്  Lactoria cornuta
518 കൊന്പന്  Rhynchorhamphus georgii
519 കൊന്പന് കരുക്കന്  Naso unicornis
520 കൊന്പന് കരുക്കന്  Naso brachycentron
521 കൊന്പന് സുരവ്  Sphyrna zygaena
522 കൊന്വന് Lactoria cornuta
523 കൊന്വന് Rhynchorhamphus georgii
524 കൊന്വന് കറുക്കന് Naso brachycentron
525 കൊന്വന് കറുക്കന് Naso unicornis
526 കൊന്വന് സൊറ Pristis microdon
527 കൊന്വന് സ്റാവ് Sphyrna zygaena
528 കൊപ്ള Strongylura strongylura
529 കൊപ്ള  Strongylura strongylura
530 കൊയല  Rhynchorhamphus georgii
531 കൊയാല Rhynchorhamphus georgii
532 കൊയ്ത Indoreonectes evezardi
533 കൊയ്ത Mesonoemacheilus guentheri
534 കൊയ്ത Mesonoemacheilus herrei
535 കൊയ്ത Mesonoemacheilus pambarensis
536 കൊയ്ത Mesonoemacheilus pulchellus
537 കൊയ്ത Mesonoemacheilus triangularis
538 കൊയ്ത Nemacheilus keralensis
539 കൊയ്ത Nemacheilus petrubanarescui
540 കൊയ്ത Nemacheilus rueppelli
541 കൊയ്ത Schistura denisoni
542 കൊയ്ത Schistura semiarmata
543 കൊയ്മ Mesonoemacheilus herrei
544 കൊയ്മ Mesonoemacheilus triangularis
545 കൊയ്മ Schistura semiarmata
546 കൊരങ്ങന് സ്റാവ് Chiloscyllium griseum
547 കൊറ്റപൂതന് Apogon guamensis
548 കൊറ്റി Mystus armatus
549 കൊറ്റി Mystus cavasius
550 കൊറ്റി Mystus keletius
551 കൊറ്റി Pomacentrus albicaudatus
552 കൊറ്റിവാലന് തിരണ്ടി Pastinachus sephen
553 കൊലകൊയന് Dussumieria acuta
554 കൊലകൊയന് Dussumieria elopsoides
555 കൊലകൊയന്  Dussumieria acuta
556 കൊലകൊയന്  Dussumieria elopsoides
557 കൊലകോയന് Dussumieria acuta
558 കൊലകോയന് Dussumieria elopsoides
559 കൊലതിലി മീന്  Oreochromis mossambicus
560 കൊലമീന് Epinephelus lanceolatus
561 കൊലമീന് Epinephelus maculatus
562 കൊലമീന് Epinephelus undulosus
563 കൊലമീന്  Cephalopholis boenak
564 കൊലസ്  Sphyraena chrysotaenia
565 കൊലസ്  Sphyraena forsteri
566 കൊലസ്  Sphyraena novaehollandiae
567 കൊലസ്  ഞൊള Cheilio inermis
568 കൊലാചി  Dussumieria acuta
569 കൊലാചി   Dussumieria elopsoides
570 കൊലിതടുവ  Neoniphon sammara
571 കൊല് കടുവ   Neoniphon sammara
572 കൊല് കൊടിണ്ടന്   Scolopsis bilineata
573 കൊളച്ചി Dussumieria acuta
574 കൊളച്ചി Dussumieria elopsoides
575 കൊളിതടുവ Neoniphon sammara
576 കൊഴിമീന്  Hypselobarbus dubius
577 കൊഴുത്ത Lepidocephalus thermalis
578 കൊഴുവ Stolephorus indicus
579 കോട്ടപോതാന്   Apogon guamensis
580 കോത Grammistes sexlineatus
581 കോത Plectorhinchus orientalis
582 കോത Terapon jarbua
583 കോതാ  Grammistes sexlineatus
584 കോതാ  Plectorhinchus orientalis
585 കോതാ  Terapon jarbua
586 കോര Daysciaena albida
587 കോര Nibea soldado
588 കോര Otolithes ruber
589 കോര Protonibea diacanthus
590 കോര  Daysciaena albida
591 കോര  Nibea soldado
592 കോര  Otolithes ruber
593 കോര  Protonibea diacanthus
594 കോര   Otolithes ruber
595 കോലന് ഞോള Cheilio inermis
596 കോലാന് Hippichthys penicillus
597 കോലാന് Hyporhamphus balinensis
598 കോലാന് Hyporhamphus limbatus
599 കോലാന് Hyporhamphus xanthopterus
600 കോലാന് Ichthyocampus carce
601 കോലാന് Microphis cuncalus
602 കോലാന് Xenentodon cancila
603 കോലാന് Zenarchopterus dispar
604 കോല് കടുവ Neoniphon sammara
605 കോല് കൊടിന്ദന് Scolopsis bilineata
606 കോഴിമീന് Hypselobarbus dubius
607 ഗൌരാമി Osphronemus goramy
608 ചംബന് Selar crumenophthalmus
609 ചടയന് Sphyrna zygaena
610 ചടയന് സ്റാവ് Sphyrna lewini
611 ചട്ടിത്തലയന് സ്റാവ് Sphyrna zygaena
612 ചണ്ടി Chlorurus sordidus
613 ചണ്ടി Scarus ghobban
614 ചണ്ടി Scarus rubroviolaceus
615 ചണ്ടി Scarus scaber
616 ചന്വന് Selar crumenophthalmus
617 ചമ്മം Cirrhitus pinnulatus
618 ചമ്മം Epinephelus coeruleopunctatus
619 ചമ്മം Epinephelus fasciatus
620 ചമ്മം Epinephelus flavocaeruleus
621 ചമ്മം Epinephelus fuscoguttatus
622 ചവരാലി Dendrochirus brachypterus
623 ചവരാലി Pterois radiata
624 ചവരാലി Pterois volitans
625 ചവരി ച്ചോരന് Cheilinus chlorourus
626 ചവരി ച്ചോരന് Cheilinus oxycephalus
627 ചവരി ച്ചോരന് Cheilinus trilobatus
628 ചവരി ച്ചോരന് Cheilinus undulatus
629 ചാടയന്  Sphyrna zygaena
630 ചാണ്കടയന്  Paracanthurus hepatus
631 ചാണ്ടി Chlorurus sordidus
632 ചാണ്ടി Scarus ghobban
633 ചാണ്ടി Scarus rubroviolaceus
634 ചാണ്ടി Scarus scaber
635 ചാന്പാന്  Megalaspis cordyla
636 ചാന്പാന്  Selar crumenophthalmus
637 ചാമീന് Elagatis bipinnulata
638 ചാമീന്  Elagatis bipinnulata
639 ചാമ്മാം Epinephelus coeruleopunctatus
640 ചാമ്മാം Epinephelus fasciatus
641 ചാമ്മാം Epinephelus flavocaeruleus
642 ചാമ്മാം Epinephelus fuscoguttatus
643 ചാമ്മാം Epinephelus tauvina
644 ചാമ്മാം  Cirrhitus pinnulatus
645 ചാരള  Dussumieria acuta
646 ചാരള  Sardinella longiceps
647 ചാരള  Thryssa hamiltonii
648 ചാള Dussumieria acuta
649 ചാള Nematalosa japonica
650 ചാള Sardinella brachysoma
651 ചാള Sardinella gibbosa
652 ചാള Thryssa hamiltonii
653 ചാള  Nematalosa japonica
654 ചാള മത്തി Sardinella fimbriata
655 ചാള മത്തി Sardinella gibbosa
656 ചാള മത്തി  Sardinella fimbriata
657 ചാള മത്തി   Sardinella gibbosa
658 ചാളി Sardinella brachysoma
659 ചാളി Sardinella gibbosa
660 ചാള്ള  Dussumieria acuta
661 ചാവരലി Pterois radiata
662 ചാവരലി Pterois volitans
663 ചാവരലി  Dendrochirus brachypterus
664 ചാവരിചൊരന് Cheilinus oxycephalus
665 ചാവരിചൊരന് Cheilinus trilobatus
666 ചാവരിചൊരന് Cheilinus undulatus
667 ചാവരിചൊരന്  Cheilinus chlorourus
668 ചീക്കണ്ണി Gnathodentex aureolineatus
669 ചീരല് Polydactylus sextarius
670 ചീരല്  Polydactylus sextarius
671 ചീരുല്  Upeneus vittatus
672 ചീലാഹോ  Sphyraena jello
673 ചുംബും  Scomberomorus commerson
674 ചുക്കന് തട്ടി Fistularia petimba
675 ചുക്കന്തട്ടി  Fistularia petimba
676 ചുട്ടിച്ചി Pristolepis marginata
677 ചുട്ടൊന്  Lutjanus fulviflamma
678 ചുട്ടൊന്  Lutjanus russellii
679 ചുട്ടൊമ്മിട്ടി Lutjanus fulviflamma
680 ചുട്ടൊമ്മിട്ടി Lutjanus russellii
681 ചുട്ടൊമ്മിട്ടി  Lethrinus harak
682 ചുട്ടോന് Lutjanus fulviflamma
683 ചുട്ടോന് Lutjanus russellii
684 ചുട്ടോമെട്ടി Lethrinus harak
685 ചുട്ടോമെട്ടി Lutjanus fulviflamma
686 ചുട്ടോമെട്ടി Lutjanus russellii
687 ചുണ്ടം കരട്ടി Oxymonacanthus longirostris
688 ചുണ്ടം കരട്ടി Sufflamen chrysopterum
689 ചുണ്ടന് Hypselobarbus curmuca
690 ചുണ്ടന് കരട്ടി  Oxymonacanthus longirostris
691 ചുണ്ടിന കുഞി  Torquigener hypselogeneion
692 ചുണ്ടിന കുഞ്ഞി Torquigener hypselogeneion
693 ചുണ്ടു  Arothron immaculatus
694 ചുണ്ടു  Canthigaster bennetti
695 ചുന്നാപോതാന്  Apogon sangiensis
696 ചുന്നാപോതാന്   Archamia fucata
697 ചുര ചാള Caesio caerulaurea
698 ചുര ചാള Nematalosa japonica
699 ചുര ചാള Pterocaesio chrysozona
700 ചുര ചാള Pterocaesio pisang
701 ചുര ചാള Pterocaesio tile
702 ചുരിയന് Zebrasoma velifer
703 ചുരൈചാള Caesio caerulaurea
704 ചുരൈചാള Nematalosa japonica
705 ചുരൈചാള Pterocaesio pisang
706 ചുരൈചാള Pterocaesio tile
707 ചുരൈചാള Spratelloides delicatulus
708 ചുരൈചാള  Pterocaesio chrysozona
709 ചുളം  Gomphosus caeruleus
710 ചുളം  Gomphosus varius
711 ചുളം  Thalassoma lunare
712 ചുവന്നകരട്ടി Rhinecanthus rectangulus
713 ചൂട Escualosa thoracata
714 ചൂട  Escualosa thoracata
715 ചൂട മത്തി Sardinella albella
716 ചൂട മത്തി  Sardinella albella
717 ചൂട്ടന് Aplocheilus lineatus
718 ചൂണ്ട് Arothron immaculatus
719 ചൂണ്ട് Canthigaster bennetti
720 ചൂര Euthynnus affinis
721 ചൂര Katsuwonus pelamis
722 ചൂര Thunnus orientalis
723 ചൂര Thunnus tonggol
724 ചൂര  Euthynnus affinis
725 ചൂളം Gomphosus caeruleus
726 ചൂളം Gomphosus varius
727 ചൂളം Thalassoma lunare
728 ചൂവ  Euthynnus affinis
729 ചൂവ   Euthynnus affinis
730 ചെം കലവ Cephalopholis sonnerati
731 ചെം കലവ Lutjanus argentimaculatus
732 ചെം കലവ Lutjanus fulvus
733 ചെം കലവ Lutjanus lutjanus
734 ചെം കലവ Lutjanus sebae
735 ചെംകട്ടയന് Paracanthurus hepatus
736 ചെംകലവ Cephalopholis sonnerati
737 ചെംന്പോല  Lutjanus johnii
738 ചെംപാടന് തിരണ്ടി Himantura bleekeri
739 ചെകന്ന കരട്ടി Rhinecanthus rectangulus
740 ചെങ്കണിയാന് Puntius denisonii
741 ചെഞ്ചീര ചമ്മം Cephalopholis miniata
742 ചെഞ്ചീര ചമ്മം Cephalopholis sonnerati
743 ചെഞ്ചീര ചമ്മം Variola louti
744 ചെട്ട ചമ്മം Synanceia verrucosa
745 ചെട്ട ചാമ്മാം Synanceia verrucosa
746 ചെട്ട സ്റാവ് Eusphyra blochii
747 ചെന് ചേരചാമ്മാം Variola louti
748 ചെന് ചേരചാമ്മാം  Cephalopholis miniata
749 ചെന് ചേരചാമ്മാം  Cephalopholis sonnerati
750 ചെന്പല്ലി Lutjanus argentimaculatus
751 ചെന്പല്ലി  Lethrinus miniatus
752 ചെന്പല്ലി  Lethrinus nebulosus
753 ചെന്പല്ലി കോര Lutjanus malabaricus
754 ചെന്പാടന് തിരണ്ടി Himantura bleekeri
755 ചെന്വല്ലി Lethrinus miniatus
756 ചെന്വല്ലി Lethrinus nebulosus
757 ചെന്വല്ലി Lutjanus argentimaculatus
758 ചെന്വല്ലി Lutjanus gibbus
759 ചെന്വല്ലി Lutjanus johnii
760 ചെന്വല്ലി ക്കോര Lutjanus malabaricus
761 ചെമ്മാലി  Lutjanus gibbus
762 ചെറു മങ്ങ് Thryssa setirostris
763 ചെറു മണങ്ങൂ   Thryssa setirostris
764 ചെറു മണങ്ങ് Thryssa setirostris
765 ചെറുകോര Johnius dussumieri
766 ചെറുകോര Protonibea diacanthus
767 ചെറുകോര  Johnius dussumieri
768 ചെറുകോര  Protonibea diacanthus
769 ചെറുമണങ്ങൂ   Thryssa setirostris
770 ചെറുമണങ്ങ് Coilia ramcarati
771 ചെറുമണങ്ങ് Thryssa mystax
772 ചെറുമണങ്ങ് Thryssa purava
773 ചെറുമണങ്ങ് Thryssa setirostris
774 ചെറുമണങ്ങ്  Coilia ramcarati
775 ചെറുമണങ്ങ്   Thryssa mystax
776 ചെറുമണങ്ങ്   Thryssa purava
777 ചെറുമണങ്ങ്   Thryssa setirostris
778 ചെല്ല മണങ്ങൂ  Thryssa malabarica
779 ചെളള മണങ്ങ് Thryssa malabarica
780 ചെവിടുകല്ലന്  Aprion virescens
781 ചേറു മീന് Channa marulia
782 ചൊട്ടു വാള Ompok malabaricus
783 ചൊട്ടുവാള Ompok malabaricus
784 ചൊണ്ണ പൂതന് Apogon sangiensis
785 ചൊണ്ണ പൂതന് Archamia fucata
786 ചോട്ട്രവാള  Ompok bimaculatus
787 ചോപ്പു പല്ലന് Odonus niger
788 ചോപ്പുചാമ്മാം  Cephalopholis sonnerati
789 ചോപ്പുച്ചമ്മം Cephalopholis sonnerati
790 ചോപ്പുപല്ലന് Odonus niger
791 തകര മുള്ളന് Secutor ruconius
792 തകര മുള്ളന്  Secutor ruconius
793 തപ്പു ത്തിരണ്ടി Gymnura micrura
794 തമുതി Eleutheronema tetradactylum
795 തമുതി Leptomelanosoma indicum
796 തമുതി Polydactylus plebeius
797 തമുതി Polynemus paradiseus
798 തരതൊന്പു  Lactoria cornuta
799 തലയന് Eupleurogrammus muticus
800 തലയന് Lepturacanthus savala
801 തലയന് Trichiurus lepturus
802 തലയന്  Trichiurus lepturus
803 തലയില് കല്ലന് Atherinomorus lacunosus
804 തളി മുള്ളന്  Eubleekeria splendens
805 തള്ളക്കോര Otolithes ruber
806 തള്ളക്കോര  Otolithes ruber
807 തവനാകരി  Ephippus orbis
808 താട Raconda russeliana
809 താട  Raconda russeliana
810 താപ്പു തിരണ്ടി  Gymnura micrura
811 താമീന് Hypselobarbus dobsoni
812 താമീന് Puntius jerdoni
813 താരതൊന്വ് Lactoria cornuta
814 തിമിംഗല സ്റാവ് Rhincodon typus
815 തിമിതിരണ്ടി  Torpedo marmorata
816 തിരണ്ടി Himantura uarnak
817 തിരണ്ടി Torpedo marmorata
818 തിരണ്ടി  Himantura uarnak
819 തിരിയാന് Decapterus russelli
820 തിരുക Dasyatis pastinaca
821 തിരുകൈ  Dasyatis pastinaca
822 തിരുത Liza macrolepis
823 തിരുത Liza subviridis
824 തിരുത Liza tade
825 തിരുത Liza vaigiensis
826 തിരുത Mugil cephalus
827 തിരുത Oedalechilus labiosus
828 തിരുത Paramugil parmatus
829 തിരുത Rhinomugil corsula
830 തിരുത Valamugil seheli
831 തിരുത  Crenimugil crenilabis
832 തിരുതക്കടയന് Sphyraena barracuda
833 തിലപിയ്  Oreochromis mossambicus
834 തിലാപി Oreochromis mossambicus
835 തിലോപ്പി Oreochromis mossambicus
836 തീകടുവ Sargocentron caudimaculatum
837 തീകടുവ Sargocentron spiniferum
838 തുപ്പലുകുടിയന് Rasbora rasbora
839 തുപ്പല് കുടിയന് Rasbora daniconius
840 തുപ്പല് കുടിയന് Rasbora rasbora
841 തുപ്പു വള്ളി  Chirocentrus dorab
842 തുപ്പു വാലി  Chirocentrus dorab
843 തുപ്പോവാള Chirocentrus dorab
844 തൂളി Labeo dussumieri
845 തെക്കന് സ്രാവ്  Lamiopsis temminckii
846 തെക്കന് സ്റാവ് Lamiopsis temminckii
847 തെയിലി  Heteropneustes fossilis
848 തേകടുവ  Sargocentron caudimaculatum
849 തേകടുവ   Sargocentron spiniferum
850 തേയ്ടൂ Arius subrostratus
851 തേയ്ടൂ Netuma thalassina
852 തേയ്ടൂ   Arius subrostratus
853 തൊക്ക Cheilinus chlorourus
854 തൊക്ക Cheilinus trilobatus
855 തൊക്ക Cheilinus undulatus
856 തൊക്ക Hemigymnus melapterus
857 തൊക്ക  Cheilinus chlorourus
858 തൊങ്ങാടം  Netuma thalassina
859 തൊണ്ടന് Dussumieria elopsoides
860 തൊണ്ടൊന്  Dussumieria elopsoides
861 തൊണ്ണന് വാള Ompok bimaculatus
862 തൊണ്ണന് വാള Ompok malabaricus
863 തൊന്പു  Ostracion cubicus
864 തൊന്പു  Ostracion meleagris
865 തൊന്പു  Ostracion nasus
866 തൊലിക്കണ് മത്തി  Sardinella jussieu
867 തൊലിയന്  Atherion africanum
868 തൊളു Hypselobarbus dobsoni
869 തൊളു Puntius jerdoni
870 തോക്ക Cheilinus chlorourus
871 തോക്ക Cheilinus trilobatus
872 തോക്ക Cheilinus undulatus
873 തോക്ക Hemigymnus melapterus
874 തോന്വ് Ostracion cubicus
875 തോന്വ് Ostracion meleagris
876 തോന്വ് Ostracion nasus
877 തോലിക്കന്മത്തി Sardinella jussieu
878 തോലിയന് Atherinomorus lacunosus
879 തോലിയന് Atherion africanum
880 നങു  Cynoglossus semifasciatus
881 നച്ചി കരിമീന് Scatophagus argus
882 നച്ചില്  Megalops cyprinoides
883 നച്ചില്   Megalops cyprinoides
884 നടമ്മിയാരു  Nebrius ferrugineus
885 നടു മണങ്ങ്  Thryssa dussumieri
886 നന്ക് Cynoglossus semifasciatus
887 നന്താന് Ambassis gymnocephalus
888 നന്ദന് Ambassis gymnocephalus
889 നന്ദന് Parambassis dayi
890 നന്ദന് Parambassis thomassi
891 നയ്ര മീന്  Lates calcarifer
892 നയ്ര മീന്   Lates calcarifer
893 നരി മീന് Lates calcarifer
894 നരി മീന്    Lates calcarifer
895 നരി മീന്     Lates calcarifer
896 നല്ല മത്തി Sardinella longiceps
897 നല്ല മാന്തള് Pseudorhombus triocellatus
898 നല്ല മുള്ളന് Eubleekeria splendens
899 നല്ല മുള്ളന് Photopectoralis bindus
900 നല്ല മുള്ളന്  Eubleekeria splendens
901 നല്ല മുള്ളിന് Photopectoralis bindus
902 നല്ലമത്തി  Sardinella longiceps
903 നല്ലമാന്തല്  Pseudorhombus triocellatus
904 നവേ എട്ട   Netuma thalassina
905 നവേട്ട  Plicofollis dussumieri
906 നവേട്ട   Netuma thalassina
907 നാടന് മിയാര് Nebrius ferrugineus
908 നാവേട്ട Netuma thalassina
909 നാവേട്ട Plicofollis dussumieri
910 നിഹൊള  Halichoeres argus
911 നിഹൊള   Halichoeres hortulanus
912 നിഹൊള   Halichoeres timorensis
913 നിഹൊള   Stethojulis albovittata
914 നിഹൊള   Stethojulis balteata
915 നിഹൊള   Stethojulis strigiventer
916 നിഹൊള   Stethojulis trilineata
917 നിഹൊള   Thalassoma jansenii
918 നിഹൊള   Thalassoma lunare
919 നിഹൊള   Thalassoma purpureum
920 നിഹൊള   Thalassoma quinquevittatum
921 നിഹോള Halichoeres argus
922 നിഹോള Halichoeres hortulanus
923 നിഹോള Halichoeres timorensis
924 നിഹോള Stethojulis albovittata
925 നിഹോള Stethojulis balteata
926 നിഹോള Stethojulis strigiventer
927 നിഹോള Stethojulis trilineata
928 നിഹോള Thalassoma hardwicke
929 നിഹോള Thalassoma jansenii
930 നിഹോള Thalassoma lunare
931 നിഹോള Thalassoma purpureum
932 നിഹോള Thalassoma quinquevittatum
933 നീല ച്ചമ്മം Cephalopholis argus
934 നീല പടത്തം Chrysiptera biocellata
935 നീലച്ചണ്ടി Scarus prasiognathos
936 നുച്ചര് ചാര്  Scatophagus argus
937 നുഡീമീന്  Lates calcarifer
938 നുവചുളം  Cheilio inermis
939 നുവച്ചുളം Cheilio inermis
940 നൂന  Anodontostoma chacunda
941 നൂന   Nematalosa nasus
942 നൂനാ Anodontostoma chacunda
943 നൂനാ Nematalosa nasus
944 നൂന്ഗല്  Sillago sihama
945 നെടു മണങ്ങ്  Thryssa dussumieri
946 നെടു മണങ്ങ് Coilia ramcarati
947 നെടു മണങ്ങ് Thryssa dussumieri
948 നെടു മണങ്ങ് Thryssa mystax
949 നെടു മണങ്ങ് Thryssa purava
950 നെടു മണങ്ങ് Thryssa setirostris
951 നെടും തല Lamiopsis temminckii
952 നെടുമണങ്ങ്  Thryssa mystax
953 നെടുമണങ്ങ്  Thryssa purava
954 നെടുമണങ്ങ്  Thryssa setirostris
955 നെടുമണങ്ങ്   Coilia ramcarati
956 നെതാലി നതോലി  Stolephorus commersonnii
957 നെതാലി നതോലി   Stolephorus commersonnii
958 നെതാള് Stolephorus commersonnii
959 നെതാള് Stolephorus tri
960 നെത്തോലി Stolephorus commersonnii
961 നെത്തോല് Stolephorus tri
962 നെയ് ത്തള  Acanthurus nigrofuscus
963 നെയ് ത്തള   Acanthurus tennentii
964 നെയ് മീന്  Rachycentron canadum
965 നെയ് മീന്  Scomberomorus guttatus
966 നെയ് മീന്   Rachycentron canadum
967 നെയ്തല Acanthurus nigrofuscus
968 നെയ്തല Acanthurus tennentii
969 നെയ്മീന് Acanthocybium solandri
970 നെയ്മീന് Rachycentron canadum
971 നെയ്മീന് Scomberoides tol
972 നെയ്മീന് Scomberomorus commerson
973 നെയ്മീന് Scomberomorus guttatus
974 നെലലന്  Acanthurus triostegus
975 നെലാലന് Acanthurus triostegus
976 നേല ചാണ്ടി Scarus prasiognathos
977 നേലചാമ്മാം Cephalopholis argus
978 നേലപടതാം  Chrysiptera biocellata
979 നൊറകുടിയന് Eleutheronema tetradactylum
980 നൊറകുടിയന് Leptomelanosoma indicum
981 നൊറകുടിയന് Polydactylus plebeius
982 നൊറകുടിയന് Polynemus paradiseus
983 നൊറകുടിയന്  Eleutheronema tetradactylum
984 നൊറക്കുടിയന് Eleutheronema tetradactylum
985 നൊറക്കുടിയന് Leptomelanosoma indicum
986 നൊറക്കുടിയന് Polydactylus plebeius
987 നൊറക്കുടിയന് Polynemus paradiseus
988 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon auriga
989 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon citrinellus
990 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon collare
991 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon falcula
992 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon lunula
993 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon meyeri
994 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon trifascialis
995 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon trifasciatus
996 പക്കി ക്കടിയ  Chaetodon xanthocephalus
997 പക്കി ക്കടിയ  Hemitaurichthys zoster
998 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon auriga
999 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon citrinellus
1000 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon collare
1001 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon falcula
1002 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon lunula
1003 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon meyeri
1004 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon trifascialis
1005 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon trifasciatus
1006 പക്കിക്കടിയന് Chaetodon xanthocephalus
1007 പക്കിക്കടിയന് Hemitaurichthys zoster
1008 പചാക്കൊട്ടി Pomacentrus pavo
1009 പച്ചക്കോട്ടി Pomacentrus pavo
1010 പച്ചിലവെട്ടി Barbodes carnaticus
1011 പടതാം Abudefduf septemfasciatus
1012 പടതാം Abudefduf sordidus
1013 പടതാം Chromis chrysura
1014 പടതാം Chromis dimidiata
1015 പടതാം Chromis weberi
1016 പടതാം Chrysiptera biocellata
1017 പടതാം Chrysiptera brownriggii
1018 പടതാം Chrysiptera glauca
1019 പടതാം Plectroglyphidodon lacrymatus
1020 പടതാം Pomacentrus albicaudatus
1021 പടതാം Pomacentrus brachialis
1022 പടതാം Pomacentrus littoralis
1023 പടതാം Stegastes albifasciatus
1024 പടതാം Stegastes lividus
1025 പടതാം Stegastes nigricans
1026 പടതാം  Plectroglyphidodon leucozonus
1027 പടത്തം Abudefduf septemfasciatus
1028 പടത്തം Abudefduf sordidus
1029 പടത്തം Chromis chrysura
1030 പടത്തം Chromis dimidiata
1031 പടത്തം Chromis weberi
1032 പടത്തം Chrysiptera biocellata
1033 പടത്തം Chrysiptera brownriggii
1034 പടത്തം Chrysiptera glauca
1035 പടത്തം Plectroglyphidodon lacrymatus
1036 പടത്തം Plectroglyphidodon leucozonus
1037 പടത്തം Pomacentrus albicaudatus
1038 പടത്തം Pomacentrus brachialis
1039 പടത്തം Pomacentrus littoralis
1040 പടത്തം Stegastes albifasciatus
1041 പടത്തം Stegastes lividus
1042 പടത്തം Stegastes nigricans
1043 പടലന് Coryphaena hippurus
1044 പടിയന് തിരണ്ടി  Pastinachus sephen
1045 പടിയന് തിരണ്ടി   Pastinachus sephen
1046 പടിയന് തെരണ്ടി Pastinachus sephen
1047 പടുവല സോറ  Carcharhinus limbatus
1048 പടുവാള സ്റാവ് Carcharhinus limbatus
1049 പത    Platax orbicularis
1050 പന ആരകന് Mastacembelus armatus
1051 പനഞ്ജുള  Nematalosa nasus
1052 പന്നി കലവ  Epinephelus tauvina
1053 പന്നി കലവ   Epinephelus tauvina
1054 പന്നി ക്കലവ Epinephelus tauvina
1055 പന്നിവായ് കെണ്ട Labeo kontius
1056 പന്നിവൈകെണ്ടി  Labeo kontius
1057 പനഞ്ഞോല് Nematalosa nasus
1058 പരല് Puntius ticto
1059 പരല് കുറിച്ചി Secutor insidiator
1060 പരവ Cypselurus oligolepis
1061 പരവ Lactarius lactarius
1062 പരവ Oxyporhamphus micropterus micropterus
1063 പരവ Parexocoetus brachypterus
1064 പരവ Prognichthys gibbifrons
1065 പരവ കോല Exocoetus volitans
1066 പരവ ചുണ്ടു Lagocephalus lagocephalus lagocephalus
1067 പര്ര്രണ്ടി Lobotes surinamensis
1068 പര്ര്രുവ്  Trachinotus baillonii
1069 പല Acanthurus mata
1070 പല Acanthurus nigricans
1071 പല Acanthurus nigrofuscus
1072 പല Acanthurus tennentii
1073 പല Ctenochaetus strigosus
1074 പലക Bothus pantherinus
1075 പലക  Bothus pantherinus
1076 പലമീന്  Scomberoides commersonnianus
1077 പലമീന്  Scomberoides lysan
1078 പലമീന്  Scomberoides tol
1079 പലുവ  Tenualosa ilisha
1080 പലുവ   Tenualosa ilisha
1081 പലുവാ  Tenualosa ilisha
1082 പല്ലന് Monotaxis grandoculis
1083 പല്ലന്  Monotaxis grandoculis
1084 പല്ലന് കൊലി Ablennes hians
1085 പല്ലന് കൊലി  Strongylura strongylura
1086 പല്ലന് കൊലി  Tylosurus choram
1087 പല്ലന് കോലി Ablennes hians
1088 പല്ലന് കോലി Strongylura strongylura
1089 പല്ലന് കോലി Tylosurus choram
1090 പല്ലന് കോലി  Strongylura strongylura
1091 പല്ലന് ചൂര Gymnosarda unicolor
1092 പല്ലന് ചോര  Gymnosarda unicolor
1093 പല്ലി Balistoides viridescens
1094 പല്ലി Pseudobalistes flavimarginatus
1095 പല്ലി ക്കോര Daysciaena albida
1096 പല്ലി ക്കോര Nibea soldado
1097 പല്ലി ക്കോര Otolithes ruber
1098 പല്ലികോര Daysciaena albida
1099 പല്ലികോര Nibea soldado
1100 പല്ലികോര Otolithes ruber
1101 പല്ലികോര Protonibea diacanthus
1102 പല്ലിക്കോര Protonibea diacanthus
1103 പല്ലിക്കോര  Otolithes ruber
1104 പള്ളത്തി Etroplus maculatus
1105 പള്ളത്തി  Etroplus maculatus
1106 പള്ളത്തീ Etroplus maculatus
1107 പഹരി Lutjanus argentimaculatus
1108 പഹരി Lutjanus fulviflamma
1109 പഹരി Lutjanus fulvus
1110 പഹരി Lutjanus johnii
1111 പഹരി Lutjanus lutjanus
1112 പഹരി Lutjanus sebae
1113 പഹരി  Lutjanus erythropterus
1114 പാണ്ടന് ചില്ലാന് Mystus vittatus
1115 പാണ്ടന്ചില്ലാന് Mystus vittatus
1116 പാത്ത Platax orbicularis
1117 പാന്പന് കൊലി Ablennes hians
1118 പാന്പന് കൊലി Strongylura strongylura
1119 പാന്പന് കൊലി Tylosurus choram
1120 പാന്പുമാലഞി Myrichthys colubrinus
1121 പാന്പുമീന്  Congresox talabonoides
1122 പാന്വന് കോലി Ablennes hians
1123 പാന്വന് കോലി Tylosurus choram
1124 പാന്വുമലഞ്ഞി Myrichthys colubrinus
1125 പാന്വുമീന് Congresox talabonoides
1126 പായതലയന് Halichoeres hortulanus
1127 പാര Alectis indica
1128 പാര Alepes djedaba
1129 പാര Atule mate
1130 പാര Caranx hippos
1131 പാര Gnathanodon speciosus
1132 പാര Megalaspis cordyla
1133 പാര ക്കൊറ്റി Chromis opercularis
1134 പാര ക്കൊറ്റി Chromis ternatensis
1135 പാര ക്കൊറ്റി Dascyllus trimaculatus
1136 പാര ചാള Gobiodon rivulatus
1137 പാരണ്ടി Lobotes surinamensis
1138 പാരവ Cheilopogon cyanopterus
1139 പാരവ Cypselurus oligolepis
1140 പാരവ Cypselurus poecilopterus
1141 പാരവ Hirundichthys oxycephalus
1142 പാരവ Lactarius lactarius
1143 പാരവ Parexocoetus brachypterus
1144 പാരവ Prognichthys gibbifrons
1145 പാരവ  Cheilopogon furcatus
1146 പാരവ കോല  Exocoetus volitans
1147 പാറ  Alectis indica
1148 പാറ  Alepes djedaba
1149 പാറ  Atule mate
1150 പാറ  Caranx hippos
1151 പാറ  Caranx sansun
1152 പാറ  Gnathanodon speciosus
1153 പാറ  Megalaspis cordyla
1154 പാറ പരല് Puntius parrah
1155 പാറപരല് Puntius parrah
1156 പാറയൊട്ടി Glyptothorax davissinghi
1157 പാറയൊട്ടി Glyptothorax housei
1158 പാറയൊട്ടി Glyptothorax lonah
1159 പാറയൊട്ടി Glyptothorax madraspatanum
1160 പാറയൊട്ടി Glyptothorax trewavasae
1161 പാറുവ്വ് Trachinotus baillonii
1162 പാലമീന് Scomberoides commersonnianus
1163 പാലമീന് Scomberoides lysan
1164 പാലമീന് Scomberoides tol
1165 പാലാംകണ്ണി Megalops cyprinoides
1166 പാലാങ്കണ്ണി Megalops cyprinoides
1167 പാലാന് കണ്ണി Megalops cyprinoides
1168 പാലാന്കണ്ണി Megalops cyprinoides
1169 പാല് കുറിച്ചി  Secutor insidiator
1170 പാല് സ്റാവ് Rhizoprionodon oligolinx
1171 പാള Acanthurus mata
1172 പാള Acanthurus nigricans
1173 പാള Acanthurus nigrofuscus
1174 പാള Acanthurus tennentii
1175 പാള Ctenochaetus strigosus
1176 പാവുകന് Barilius bakeri
1177 പാവുകന് Barilius bendelisis
1178 പാവുകന് Barilius canarensis
1179 പാവുകന് Barilius gatensis
1180 പിയ്ചാന് Scorpaenodes guamensis
1181 പിയ്ചാന് Scorpaenopsis gibbosa
1182 പിയ്ചാന് Synanceia verrucosa
1183 പിയ്ചാന് പൊലൊത മീന് Antennarius pictus
1184 പിയ്ചാന് പൊലൊത മീന്  Antennarius coccineus
1185 പിരിചുണ്ടന് Labeo fimbriatus
1186 പിരിചുണ്ടന്  Labeo fimbriatus
1187 പിരിച്ചുണ്ടന് Labeo fimbriatus
1188 പുഇമിട്ടി  Lethrinus miniatus
1189 പുഞ്ഞി Kyphosus cinerascens
1190 പുഞ്ഞി Kyphosus vaigiensis
1191 പുതിയപല്ല  Nemipterus japonicus
1192 പുതിയപല്ലകോര  Nemipterus japonicus
1193 പുതിയാപ്പള കോര Nemipterus japonicus
1194 പുന്ജി  Kyphosus cinerascens
1195 പുന്ജി   Kyphosus vaigiensis
1196 പുയ്മെട്ടി Lethrinus miniatus
1197 പുരചി  Gerres oblongus
1198 പുരചി  Gerres oyena
1199 പുരച്ചി Gerres oblongus
1200 പുരച്ചി Gerres oyena
1201 പുറോമീ  Heniochus acuminatus
1202 പുലരിം  Lutjanus bohar
1203 പുലി വാക Channa micropeltes
1204 പുല്ചാള Corythoichthys intestinalis
1205 പുല്ചാള Solenostomus cyanopterus
1206 പുല്ചാള Syngnathoides biaculeatus
1207 പുല്ലന് Labeo dussumieri
1208 പുളളി കലവ  Epinephelus maculatus
1209 പുളളികാക്കതിരണ്ടി Aetobatus narinari
1210 പുളളിചാമ്മാം Epinephelus hexagonatus
1211 പുളളിവേളമീന്  Lethrinus lentjan
1212 പുള്ളി ഉടുന്വു Rhincodon typus
1213 പുള്ളി കണന്വ് Liza macrolepis
1214 പുള്ളി കലവ Epinephelus maculatus
1215 പുള്ളി കാക്ക തിരണ്ടി Aetobatus narinari
1216 പുള്ളി പരവ Cheilopogon spilopterus
1217 പുള്ളി മാന്തള് Brachirus orientalis
1218 പുള്ളി വരാല് Channa punctata
1219 പുള്ളി വരാല് Channa striata
1220 പുള്ളി വാക Channa micropeltes
1221 പുള്ളി വെളമീന് Lethrinus lentjan
1222 പുള്ളി സ്റാവ് Galeocerdo cuvier
1223 പുള്ളികക്കടന് Exallias brevis
1224 പുള്ളിക്കറുക്കന് Naso tuberosus
1225 പുള്ളിച്ചമ്മം Epinephelus hexagonatus
1226 പുള്ളിച്ചമ്മം Epinephelus longispinis
1227 പുള്ളിച്ചമ്മം Epinephelus melanostigma
1228 പുള്ളിച്ചമ്മം Epinephelus merra
1229 പുഴ വാള Wallago attu
1230 പുഴമീന്  Puntius burmanicus
1231 പുഴിയന് തിരുക്കെ Pastinachus sephen
1232 പുഴിയന് തിരുക്കൈ Pastinachus sephen
1233 പുഷ് പചാള Amphiprion nigripes
1234 പൂകോലെ  Rhynchorhamphus georgii
1235 പൂക്കോള് Rhynchorhamphus georgii
1236 പൂച്ച ച്ചമ്മം Epinephelus tauvina
1237 പൂച്ച സ്റാവ് Stegostoma fasciatum
1238 പൂഞ്ഞാന് Aplocheilus panchax
1239 പൂണുണ്ണ മാലഞി Moringua abbreviata
1240 പൂണുണ്ണ മാലഞി Moringua javanica
1241 പൂണുണ്ണ മാലഞി Moringua microchir
1242 പൂതന് Cheilodipterus lachneri
1243 പൂതന് Fowleria aurita
1244 പൂതന് Zoramia leptacantha
1245 പൂതാനചാള  Apogonichthys ocellatus
1246 പൂതാനചാള  Cheilodipterus quinquelineatus
1247 പൂതാനചാള  Rhabdamia gracilis
1248 പൂതാന് Cheilodipterus lachneri
1249 പൂതാന് Fowleria aurita
1250 പൂതാന്  Zoramia leptacantha
1251 പൂത്തന് ചാള Apogonichthys ocellatus
1252 പൂത്തന് ചാള Cheilodipterus quinquelineatus
1253 പൂത്തന് ചാള Rhabdamia cypselurus
1254 പൂത്തന് ചാള Rhabdamia gracilis
1255 പൂമീന് Chanos chanos
1256 പൂമീന് Elagatis bipinnulata
1257 പൂയന്   Sillago sihama
1258 പൂയന്    Sillago sihama
1259 പൂരലീന്  Thryssa malabarica
1260 പൂളാന് Bathygobius fuscus
1261 പൂളാന് Glossogobius giuris
1262 പൂളാന് Schismatogobius deraniyagalai
1263 പൂളാന് Valenciennea sexguttata
1264 പൂഴന് Sillago sihama
1265 പൂഴന്   Sillago sihama
1266 പൂഴാന് Bathygobius petrophilus
1267 പൂഴി സ്റാവ് Scoliodon laticaudus
1268 പൂവന്  Sillago sihama
1269 പൂവന് ചൂര Thunnus albacares
1270 പൂവന് ചൂര   Thunnus albacares
1271 പൂവാലി പരല് Puntius filamentosus
1272 പൂവാലിപരല് Puntius filamentosus
1273 പെട്ടയന് സ്രാവ്  Carcharhinus limbatus
1274 പെട്ടയന് സ്രാവ്   Carcharhinus limbatus
1275 പെട്ടി സ്റാവ് Carcharhinus limbatus
1276 പെയതലയന്  Halichoeres hortulanus
1277 പെയ് പാള  Sardinella longiceps
1278 പെരും കണ്ണി  Myripristis adusta
1279 പെരും കണ്ണി   Myripristis murdjan
1280 പെരും തിരണ്ടി Gymnura poecilura
1281 പെരും തിരണ്ടി  Gymnura poecilura
1282 പെരുംങ്കണ്ണി Myripristis adusta
1283 പെരുംങ്കണ്ണി Myripristis murdjan
1284 പെരുംസ്രാവ് Rhizoprionodon acutus
1285 പേച്ചന് Antennarius coccineus
1286 പേച്ചന് Antennarius pictus
1287 പേച്ചന് Parascorpaena picta
1288 പേച്ചന് Scorpaenodes guamensis
1289 പേച്ചന് Scorpaenopsis gibbosa
1290 പേച്ചന് Synanceia verrucosa
1291 പേയട  Trachinotus blochii
1292 പൊങന് Novaculichthys taeniourus
1293 പൊങ്ങന് Novaculichthys taeniourus
1294 പൊങ്ങുകുത്തി Pterois volitans
1295 പൊടിമീന് Horadandia atukorali
1296 പൊത്തല് Carinotetraodon imitator
1297 പൊത്തല് Carinotetraodon travancoricus
1298 പൊന് കലിതി  Osteogeneiosus militaris
1299 പൊന് കലിതി   Osteogeneiosus militaris
1300 പൊന് കെളുത്തി Osteogeneiosus militaris
1301 പൊഴവാള്ള  Wallago attu
1302 പോചാചാമ്മാം Epinephelus tauvina
1303 പോചാസുരവ  Stegostoma fasciatum
1304 പ്രാന്ജീന് Gerres erythrourus
1305 പ്രാന്ജീന് Gerres filamentosus
1306 പ്രാന്ജീന് Gerres setifer
1307 പ്റാഞ്ഞില് Gerres erythrourus
1308 പ്റാഞ്ഞില് Gerres filamentosus
1309 പ്റാഞ്ഞില് Gerres setifer
1310 ഫഞു കുതി Pterois volitans
1311 ഫുനുടി  Scomberoides tol
1312 ഫുല്ലി കാക്കടന് Exallias brevis
1313 ഫുല്ലിക്കാരുക്കന്  Naso tuberosus
1314 ഫുല്ലിചമ്മാം Epinephelus melanostigma
1315 ഫുല്ലിചമ്മാം Epinephelus merra
1316 ഫുല്ലിചാമ്മാം  Epinephelus longispinis
1317 ഫുല്ലിപരവ  Cheilopogon spilopterus
1318 ബങട Selaroides leptolepis
1319 ബങട  Selar crumenophthalmus
1320 ബമീന് Eleutheronema tetradactylum
1321 ബമീന് Filimanus heptadactyla
1322 ബമീന്  Eleutheronema tetradactylum
1323 ബമീന്  Leptomelanosoma indicum
1324 ബമീന്  Polydactylus plebeius
1325 ബമീന്  Polynemus paradiseus
1326 ബര ചാള  Gobiodon rivulatus
1327 ബരക്കൊട്ടി  Chromis opercularis
1328 ബരക്കൊട്ടി  Chromis ternatensis
1329 ബരക്കൊട്ടി  Dascyllus trimaculatus
1330 ബലം  Gempylus serpens
1331 ബലള  Novaculichthys taeniourus
1332 ബലാം Gempylus serpens
1333 ബലാല Iniistius pavo
1334 ബലാല Novaculichthys taeniourus
1335 ബാമീന് Eleutheronema tetradactylum
1336 ബാമീന് Filimanus heptadactyla
1337 ബാമീന് Leptomelanosoma indicum
1338 ബാമീന്   Eleutheronema tetradactylum
1339 ബാമീന്   Leptomelanosoma indicum
1340 ബാഹ്മീന് Eleutheronema tetradactylum
1341 ബാഹ്മീന് Leptomelanosoma indicum
1342 ബാഹ്മീന് Polydactylus plebeius
1343 ബാഹ്മീന് Polynemus paradiseus
1344 ബ്രാല് Channa marulia
1345 ബ്റാഹ്മണ കെണ്ട Lepidopygopsis typus
1346 മംഗളന് Ompok malabaricus
1347 മകര സ്റാവ് Anoxypristis cuspidata
1348 മകര സ്റാവ് Pristis microdon
1349 മകര സ്റാവ് Pristis perotteti
1350 മകര സ്റാവ് Rhincodon typus
1351 മകരസ്രാവ്  Anoxypristis cuspidata
1352 മകരസ്രാവ്  Pristis microdon
1353 മകരസ്രാവ്  Pristis perotteti
1354 മകരസ്രാവ്  Rhincodon typus
1355 മച്ചല് Osteochilichthys brevidorsalis
1356 മച്ചല് Osteochilus longidorsalis
1357 മച്ചല് Osteochilus nashii
1358 മച്ചല് Osteochilus thomassi
1359 മഞന്  Lutjanus kasmira
1360 മഞപ്പക്കിക്കടിയ  Chaetodon xanthocephalus
1361 മഞമാനക്കം  Parupeneus forsskali
1362 മഞ്ഞ കലവ Epinephelus flavocaeruleus
1363 മഞ്ഞ കലവ  Epinephelus flavocaeruleus
1364 മഞ്ഞക്കളളി Chaetodon vagabundus
1365 മഞ്ഞക്കള്ളി  Chaetodon vagabundus
1366 മഞ്ഞക്കൂരി Horabagrus brachysoma
1367 മഞ്ഞക്കൂരി Horabagrus nigricollaris
1368 മഞ്ഞപക്കി കടിയന് Chaetodon xanthocephalus
1369 മഞ്ഞമണക്കം Parupeneus forsskali
1370 മഞ്ഞല് ചുണ്ടു Arothron nigropunctatus
1371 മഞ്ഞല് മണക്കം Parupeneus cyclostomus
1372 മഞ്ഞല് മണക്കം  Parupeneus cyclostomus
1373 മഞ്ഞളേട്ട Horabagrus brachysoma
1374 മഞ്ഞള് ചുണ്ടു Arothron nigropunctatus
1375 മഞ്ഞള് മണക്കം Parupeneus cyclostomus
1376 മഞ്ഞേട്ട Horabagrus brachysoma
1377 മടുതള  Caranx sexfasciatus
1378 മടുതള   Caranx melampygus
1379 മണക്കം Mulloidichthys flavolineatus
1380 മണക്കം Parupeneus barberinus
1381 മണക്കം Parupeneus indicus
1382 മണക്കം Parupeneus macronemus
1383 മണക്കം Parupeneus pleurostigma
1384 മണക്കം Upeneus sundaicus
1385 മണക്കം Upeneus tragula
1386 മണക്കം Upeneus vittatus
1387 മണക്കം  Mulloidichthys flavolineatus
1388 മണക്കം  Parupeneus barberinus
1389 മണക്കം  Parupeneus indicus
1390 മണക്കം  Parupeneus macronemus
1391 മണക്കം  Parupeneus pleurostigma
1392 മണക്കം  Upeneus sundaicus
1393 മണക്കം  Upeneus tragula
1394 മണക്കം  Upeneus vittatus
1395 മണങ്ങൂ Thryssa malabarica
1396 മണങ്ങ് Coilia ramcarati
1397 മണങ്ങ് Thryssa malabarica
1398 മണങ്ങ് Thryssa mystax
1399 മണങ്ങ് Thryssa purava
1400 മണങ്ങ് Thryssa setirostris
1401 മണങ്ങ്  Coilia ramcarati
1402 മണങ്ങ്  Stolephorus commersonnii
1403 മണങ്ങ്  Stolephorus tri
1404 മണങ്ങ്  Thryssa mystax
1405 മണങ്ങ്  Thryssa purava
1406 മണങ്ങ്  Thryssa setirostris
1407 മണ്ടി കലവ  Netuma thalassina
1408 മണ്ടി സ്റാവ് Carcharhinus falciformis
1409 മണ്ടിന് Blenniella periophthalmus
1410 മണ്ടിന് Entomacrodus vermiculatus
1411 മണ്ടിന് Istiblennius lineatus
1412 മണ്ടിന് Salarias fasciatus
1413 മണ്ടിന്  Entomacrodus striatus
1414 മണ്ടിയന് Blenniella periophthalmus
1415 മണ്ടിയന് Entomacrodus striatus
1416 മണ്ടിയന് Entomacrodus vermiculatus
1417 മണ്ടിയന് Istiblennius lineatus
1418 മണ്ടിയന് Salarias fasciatus
1419 മണ്ണുണ്ണി Valenciennea strigata
1420 മത്തി Ilisha elongata
1421 മത്തി Sardinella longiceps
1422 മത്തി Sardinella melanura
1423 മത്തി  Ilisha elongata
1424 മത്തി  Ilisha melastoma
1425 മത്തി  Sardinella longiceps
1426 മത്തി  Sardinella melanura
1427 മത്തിപ്പരല് Laubuca dadiburjori
1428 മത്തിപ്പരല് Laubuca fasciata
1429 മത്തിപ്പരല് Laubuca laubuca
1430 മധുരാന് Monopterus eapeni
1431 മധുരാന് Monopterus indicus
1432 മന്നുണ്ണി Bathygobius fuscus
1433 മന്നുണ്ണി Bathygobius petrophilus
1434 മന്നുണ്ണി Valenciennea sexguttata
1435 മന്നുണ്ണി Valenciennea strigata
1436 മരക്കേറി Pelates quadrilineatus
1437 മരക്കേറി Terapon jarbua
1438 മരക്കേറി Terapon puta
1439 മരക്കേറി Terapon theraps
1440 മരെക്കരി  Pelates quadrilineatus
1441 മരെക്കരി  Terapon jarbua
1442 മരെക്കരി  Terapon puta
1443 മരെക്കരി  Terapon theraps
1444 മലഞ്ഞി Echidna leucotaenia
1445 മലഞ്ഞി Echidna nebulosa
1446 മലഞ്ഞി Gymnothorax buroensis
1447 മലഞ്ഞി Gymnothorax fimbriatus
1448 മലഞ്ഞി Gymnothorax monostigma
1449 മലഞ്ഞി Gymnothorax pictus
1450 മലഞ്ഞി Gymnothorax richardsonii
1451 മലഞ്ഞില് Anguilla bengalensis bengalensis
1452 മലഞ്ഞില് Anguilla bicolor bicolor
1453 മലഞ്ഞില് Moringua abbreviata
1454 മലഞ്ഞില് Moringua javanica
1455 മലഞ്ഞില് Moringua microchir
1456 മലഞ്ഞില് Pisodonophis boro
1457 മലാങ് Conger cinereus
1458 മലാങ്ങ് Conger cinereus
1459 മലിഞ്ഞില് Anguilla bengalensis bengalensis
1460 മലിഞ്ഞില് Anguilla bicolor bicolor
1461 മല്ലന് Liza macrolepis
1462 മല്ലന് Liza subviridis
1463 മല്ലന് Liza tade
1464 മല്ലന് Liza vaigiensis
1465 മല്ലന് Paramugil parmatus
1466 മല്ലന് Valamugil seheli
1467 മല്ലന്  Liza macrolepis
1468 മഹസീര്  Tor tor
1469 മാക്കോളി Ablennes hians
1470 മാക്കോളി Strongylura strongylura
1471 മാക്കോളി Tylosurus choram
1472 മാഞ്ഞന് Lutjanus kasmira
1473 മാനത്തുകണ്ണി Aplocheilus blockii
1474 മാനത്ത് കണ്ണി Aplocheilus lineatus
1475 മാന്തല്  Cynoglossus semifasciatus
1476 മാന്തല്   Cynoglossus macrostomus
1477 മാന്തല്   Cynoglossus semifasciatus
1478 മാന്തള് Bothus pantherinus
1479 മാന്തള് Brachirus orientalis
1480 മാന്തള് Cynoglossus macrostomus
1481 മാന്തള് Cynoglossus semifasciatus
1482 മാന്തള് Soleichthys heterorhinos
1483 മാപ്പളകോര Nemipterus bipunctatus
1484 മാപ്പളകോര Nemipterus peronii
1485 മാമല് Osteochilichthys brevidorsalis
1486 മാമള് Osteochilus longidorsalis
1487 മാമള് Osteochilus nashii
1488 മാമള് Osteochilus thomassi
1489 മാലഞി Echidna leucotaenia
1490 മാലഞി Echidna nebulosa
1491 മാലഞി Gymnothorax buroensis
1492 മാലഞി Gymnothorax fimbriatus
1493 മാലഞി Gymnothorax monostigma
1494 മാലഞി Gymnothorax pictus
1495 മാലഞി Uropterygius marmoratus
1496 മാലാന് Crenimugil crenilabis
1497 മാലാന് Valamugil seheli
1498 മിസ്. കേരള Puntius denisonii
1499 മീന് മാലഞി Conger cinereus
1500 മീന് ചമണിയന് Lagocephalus lagocephalus lagocephalus
1501 മീന് മലഞ്ഞി Conger cinereus
1502 മീശ പ്പറവ Esomus thermoicos
1503 മീശപ്പറവ Esomus danricus
1504 മീശപ്പറവ Esomus thermoicos
1505 മുംഗീവാള  Ompok bimaculatus
1506 മുടിയന് Naso tuberosus
1507 മുടിയന്  Naso tuberosus
1508 മുട്ടി ക്കോര Johnius carutta
1509 മുട്ടികോര  Johnius carutta
1510 മുതുക്കി Nandus nandus
1511 മുന്ഗില് യെട്ട  Horabagrus brachysoma
1512 മുറുമീന് Lutjanus argentimaculatus
1513 മുറുമീന് Lutjanus fulviflamma
1514 മുറുമീന് Lutjanus fulvus
1515 മുറുമീന് Lutjanus johnii
1516 മുറുമീന് Lutjanus lutjanus
1517 മുറുമീന് Lutjanus sebae
1518 മുറുമീന്  Lutjanus erythropterus
1519 മുള്ളന് Gazza minuta
1520 മുള്ളന് Leiognathus daura
1521 മുള്ളന് Leiognathus equulus
1522 മുള്ളന് Leiognathus longispinis
1523 മുള്ളന് Photopectoralis bindus
1524 മുള്ളന് Secutor insidiator
1525 മുള്ളന് Secutor ruconius
1526 മുള്ളന് ചമാഞിന് Diodon hystrix
1527 മുള്ളന് ചമ്മണിയന് Diodon hystrix
1528 മുള്ളന് പരല് Osteobrama bakeri
1529 മുള്ളന് പാവല് Osteobrama bakeri
1530 മുള്ളന് മണങ്ങ് Coilia ramcarati
1531 മുള്ളന് മണങ്ങ് Thryssa mystax
1532 മുള്ളന് മണങ്ങ് Thryssa purava
1533 മുള്ളന് മണങ്ങ് Thryssa setirostris
1534 മുള്ളന് മണങ്ങ്   Coilia ramcarati
1535 മുള്ളന് മണങ്ങ്   Thryssa mystax
1536 മുള്ളന് മണങ്ങ്   Thryssa purava
1537 മുള്ളന് മണങ്ങ്   Thryssa setirostris
1538 മുള്ളു വാള Chirocentrus dorab
1539 മുള്ളുവാല Chirocentrus dorab
1540 മുള്ളുവാല  Chirocentrus dorab
1541 മുഷി Clarias dayi
1542 മുഷി Clarias dussumieri
1543 മുഷു Plotosus canius
1544 മുഷു  Plotosus canius
1545 മൂക്കനാരകന് Mastacembelus armatus
1546 മൂക്കന് Polydactylus plebeius
1547 മൂക്കന് Polydactylus sexfilis
1548 മൂക്കന്   Polydactylus plebeius
1549 മൂക്കന്   Polydactylus sexfilis
1550 മൂക്കന് സ്രാവ്  Carcharhinus melanopterus
1551 മൂക്കന് സ്രാവ്   Carcharhinus melanopterus
1552 മൂക്കന് തിരണ്ടി Himantura imbricata
1553 മൂക്കന് തിരണ്ടി  Himantura imbricata
1554 മൂക്കന് തെയ്ഡൂ  Cephalocassis jatia
1555 മൂക്കന് സ്റാവ് Carcharhinus melanopterus
1556 മൂടോന് Osteochilus longidorsalis
1557 മൂടോന് Osteochilus nashii
1558 മൂന്ഗില്  Horabagrus brachysoma
1559 മൂരി Abalistes stellaris
1560 മൂരി  Abalistes stellaris
1561 മൃഗാല്  Cirrhinus cirrhosus
1562 മെട്ടി Lethrinus harak
1563 മെട്ടി Lethrinus mahsena
1564 മെട്ടി Lethrinus microdon
1565 മെട്ടി Lethrinus obsoletus
1566 മെട്ടി  Lethrinus microdon
1567 മെയ് തിരണ്ടി Rhinoptera javanica
1568 മെയ്തിരണ്ടി  Rhinoptera javanica
1569 മെറുവള്  Tor tor
1570 മൊപ്പലകോര  Nemipterus bipunctatus
1571 മൊപ്പലകോര  Nemipterus peronii
1572 മൊറോണ്  Nebrius ferrugineus
1573 മൊഴി Clarias dussumieri
1574 മോകോലി  Ablennes hians
1575 മോകോലി  Tylosurus choram
1576 മോകോലി   Strongylura strongylura
1577 മോഡ മുള്ളന് Gazza minuta
1578 മോഡ മുള്ളന് Photopectoralis bindus
1579 മോണങ്ങൂ  Thryssa malabarica
1580 മോറോന് Nebrius ferrugineus
1581 യെരിവാളൈ  Clarias batrachus
1582 യെരിവാളൈ   Clarias batrachus
1583 യെല് കടന്ത  Tor tor
1584 രോഹു Labeo rohita
1585 റോഗു Bangana ariza
1586 റോഹു  Labeo rohita
1587 ലമ്മം  Soleichthys heterorhinos
1588 ലമ്മം   Bothus pantherinus
1589 ലൊല്ല തെരെട്ട  Pomacanthus annularis
1590 ലോല തിരട്ട Pomacanthus annularis
1591 വങ്കട Megalaspis cordyla
1592 വട Eupleurogrammus muticus
1593 വട്ട കണ്ണി  Hilsa kelee
1594 വട്ടുടി Channa orientalis
1595 വട്ടൂടി Channa orientalis
1596 വട്ടോന് Channa orientalis
1597 വന്തല Glaucostegus granulatus
1598 വന്തല  Glaucostegus granulatus
1599 വമീന് Eleutheronema tetradactylum
1600 വമീന് Leptomelanosoma indicum
1601 വമീന് Polydactylus plebeius
1602 വമീന് Polynemus paradiseus
1603 വമീന്  Eleutheronema tetradactylum
1604 വയനാടന് മുഷി Pterocryptis wynaadensis
1605 വയനാടന്കുയില് Barbodes wynaadensis
1606 വയനാടു പരല് Puntius mahecola
1607 വയനാടുപരല് Puntius mahecola
1608 വയനാട് മുഷി Pterocryptis wynaadensis
1609 വയന്വ് Amblypharyngodon melettinus
1610 വരയ കലവ  Epinephelus lanceolatus
1611 വരയന് കലവ Epinephelus lanceolatus
1612 വരയന് പാര Caranx sexfasciatus
1613 വരയന് പാര  Caranx sexfasciatus
1614 വരയന് പൂഞ്ഞാന് Aplocheilus lineatus
1615 വരി ചുങ്കം Plotosus canius
1616 വരി ച്ചൂര Sarda orientalis
1617 വരിക്കല്ലന്കൂരി Hemibagrus punctatus
1618 വരിചുണ്ടന് മുഷി Plotosus canius
1619 വരിചുണ്ടന് മുഷി Plotosus limbatus
1620 വരിചുണ്ടന് മുഷി Plotosus lineatus
1621 വരിച്ചൂര Sarda orientalis
1622 വരിതലി Rhynchobatus djiddensis
1623 വരിത്തല Rhynchobatus djiddensis
1624 വരിപട്  Acanthurus lineatus
1625 വരിപ്പാട് Acanthurus lineatus
1626 വരിപ്പാര  Acanthurus triostegus
1627 വരിപ്പാറ Acanthurus triostegus
1628 വരിമീന് Scomberomorus guttatus
1629 വരിമീന്  Scomberomorus guttatus
1630 വരിയന് കാക്കടന് Salarias fasciatus
1631 വരിയന് ചുണ്ടു Arothron hispidus
1632 വരിയന് കക്കാടന് Salarias fasciatus
1633 വരിയന് ചമ്മം Cephalopholis boenak
1634 വരിയന് ചുണ്ട് Arothron hispidus
1635 വരിയന് പടതാം Abudefduf sexfasciatus
1636 വരിയന് പടത്തം Abudefduf sexfasciatus
1637 വരിയന് മളനി Gymnothorax rueppellii
1638 വരിയന് മാലഞി Gymnothorax rueppellii
1639 വറ്റ Carangoides ferdau
1640 വറ്റ Caranx melampygus
1641 വറ്റ Caranx sexfasciatus
1642 വലക്ക Cociella crocodilus
1643 വലക്ക Parapercis hexophtalma
1644 വലക്ക Sunagocia otaitensis
1645 വലക്ക Synodus variegatus
1646 വലിയ ഏട്ട Netuma thalassina
1647 വലിയ ഏട്ട Plicofollis dussumieri
1648 വലിയ ചൂര Thunnus obesus
1649 വലിയ സുരവ്    Galeocerdo cuvier
1650 വലിയ സ്രാവ്    Glyphis gangeticus
1651 വലിയസുരവ്  Galeocerdo cuvier
1652 വലിയസുരാവ് Galeocerdo cuvier
1653 വലിയേട്ട   Plicofollis dussumieri
1654 വലിയേട്ട   Plicofollis dussumieri
1655 വലിയേട്ടാ Netuma thalassina
1656 വലിയേട്ടാ Plicofollis dussumieri
1657 വലുപല്ലന് കരട്ടി  Balistapus undulatus
1658 വല്ല ഊഡു  Trachinotus baillonii
1659 വല്ലി പൂമീന്  Elops machnata
1660 വല്ലിമീന്  Xiphias gladius
1661 വളളി പൂമീന് Elops machnata
1662 വളവ Tenualosa ilisha
1663 വളോടി Trachinotus baillonii
1664 വളോടി Trachinotus ovatus
1665 വള്ളി പൂമീന് Elops machnata
1666 വവാല്  Aetobatus narinari
1667 വവാല് മീന്  Monodactylus argenteus
1668 വാക വരാല് Channa micropeltes
1669 വാട Eupleurogrammus muticus
1670 വാമീന് Eleutheronema tetradactylum
1671 വാമീന് Leptomelanosoma indicum
1672 വാമീന് Polydactylus plebeius
1673 വാമീന് Polynemus paradiseus
1674 വായപൊട്ടന് Glossogobius giuris
1675 വായിചാള Amblygaster clupeoides
1676 വായിട്ടുക്കടിയന് Anampses caeruleopunctatus
1677 വായിട്ടുക്കടിയന് Cymolutes lecluse
1678 വായിട്ടുക്കടിയന് Halichoeres scapularis
1679 വായിട്ടുക്കടിയന് Hologymnosus annulatus
1680 വാരി കല്ലന് കൂരി  Mystus montanus
1681 വാരി ചൂംഗും  Plotosus canius
1682 വാരി ചൂംഗും   Plotosus canius
1683 വാരി ചൂര  Sarda orientalis
1684 വാരിയ്ന്ചാമ്മാം Cephalopholis boenak
1685 വാലന് കരട്ടി Odonus niger
1686 വാലന് ചണ്ടി Hipposcarus harid
1687 വാലുപല്ലന് കരട്ടി Balistapus undulatus
1688 വാള Chirocentrus dorab
1689 വാള Chitala chitala
1690 വാള Notopterus notopterus
1691 വാള Wallago attu
1692 വാള  Chirocentrus dorab
1693 വാള സ്രാവ്  Anoxypristis cuspidata
1694 വാള സ്രാവ്  Pristis perotteti
1695 വാള സ്റാവ് Anoxypristis cuspidata
1696 വാള സ്റാവ് Pristis perotteti
1697 വാളക്ക  Cociella crocodilus
1698 വാളക്ക  Parapercis hexophtalma
1699 വാളക്ക  Sunagocia otaitensis
1700 വാളക്ക  Synodus variegatus
1701 വാളതാന് Megalops cyprinoides
1702 വാളന് കരട്ടി  Odonus niger
1703 വാളന് ചാണ്ടി Hipposcarus harid
1704 വാള്ള  Wallago attu
1705 വാഴക്കവരയന് Puntius fasciatus
1706 വാഴയക്കാവരയന് Puntius fasciatus
1707 വാവല് Aetobatus narinari
1708 വാവല് മീന് Monodactylus argenteus
1709 വിളങ്ങ് Anguilla bengalensis bengalensis
1710 വീര്ക്കുന്നോന് Arothron hispidus
1711 വീര്ക്കുന്നോന് Arothron immaculatus
1712 വീര്ക്കുന്നോന് Diodon hystrix
1713 വീശം Calotomus spinidens
1714 വീശം Scarus frenatus
1715 വീശം Scarus scaber
1716 വെങ്ടി ഏട്ട  Osteogeneiosus militaris
1717 വെങ്ടി ഏട്ട   Osteogeneiosus militaris
1718 വെണ്കടി ഏട്ട Osteogeneiosus militaris
1719 വെണ്കണ്ട Cirrhinus cirrhosus
1720 വെണ്ടക്കുറിച്ചി Barilius gatensis
1721 വെണ്കെണ്ട Cirrhinus cirrhosus
1722 വെലിയേട്ട   Plicofollis dussumieri
1723 വെളതാന് Megalops cyprinoides
1724 വെളതാന്  Megalops cyprinoides
1725 വെളളത്തലയന് Eupleurogrammus muticus
1726 വെളളത്തലയന് Lepturacanthus savala
1727 വെളളത്തലയന് Trichiurus lepturus
1728 വെളളപാന്വാട Eupleurogrammus muticus
1729 വെളളപാന്വാട Lepturacanthus savala
1730 വെളളപാന്വാട Trichiurus lepturus
1731 വെളളാവോലി Coryphaena hippurus
1732 വെളളാവോലി Pampus argenteus
1733 വെളളി സ്റാവ് Anoxypristis cuspidata
1734 വെളളി സ്റാവ് Pristis perotteti
1735 വെളളിവളയന് Lepturacanthus savala
1736 വെളളിവാള Neotropius mitchelli
1737 വെളുത്ത ആവോലി  Pampus argenteus
1738 വെളുത്ത ആവോലി  Pampus chinensis
1739 വെളുത്ത ആവോലി Pampus argenteus
1740 വെളുത്ത ആവോലി Pampus chinensis
1741 വെള്ള ഏട്ട  Arius jella
1742 വെള്ളക്കരട്ടി Rhinecanthus aculeatus
1743 വെള്ളതലയന് Eupleurogrammus muticus
1744 വെള്ളതലയന് Lepturacanthus savala
1745 വെള്ളതലയന് Trichiurus lepturus
1746 വെള്ളമലഞ്ഞി Echidna delicatula
1747 വെള്ളമാലഞി Echidna delicatula
1748 വെള്ളരഞാണ്  Cirrhinus cirrhosus
1749 വെള്ളസവാള Eupleurogrammus muticus
1750 വെള്ളസവാള Lepturacanthus savala
1751 വെള്ളസവാള  Trichiurus lepturus
1752 വെള്ളാവോലി Coryphaena hippurus
1753 വെള്ളാവോലി Parastromateus niger
1754 വെള്ളാവോലി  Pampus argenteus
1755 വെള്ളി സ്രാവി Anoxypristis cuspidata
1756 വെള്ളി സ്രാവി  Pristis perotteti
1757 വെള്ളിതലയന്  Lepturacanthus savala
1758 വെള്ളിവാള Neotropius mitchelli
1759 വേര് കുണ്ണൊന്  Arothron hispidus
1760 വേര് കുണ്ണൊന്   Arothron immaculatus
1761 വേര് കുണ്ണൊന്   Diodon hystrix
1762 വേളൂരി Escualosa thoracata
1763 വേളൂരി  Escualosa thoracata
1764 വേസം Calotomus spinidens
1765 വേസം Scarus frenatus
1766 വേസം  Scarus scaber
1767 വൈചാള  Amblygaster clupeoides
1768 വൈചാള  Spratelloides delicatulus
1769 വൈട്ടുകദിയന് Anampses caeruleopunctatus
1770 വൈട്ടുകദിയന് Cymolutes lecluse
1771 വൈട്ടുകദിയന് Halichoeres scapularis
1772 വൈട്ടുകദിയന് Hologymnosus annulatus
1773 വൈട്ടുകദിയന്  Anampses caeruleopunctatus
1774 വൊരിമിയരു  Galeocerdo cuvier
1775 വ്യബിടു  Rhincodon typus
1776 ശീലാവ് Sphyraena chrysotaenia
1777 ശീലാവ് Sphyraena forsteri
1778 ശീലാവ് Sphyraena jello
1779 ശീലാവ് Sphyraena novaehollandiae
1780 സപ്പത്തി Brachirus orientalis
1781 സീബ്റാ സ്റാവ് Stegostoma fasciatum
1782 സീല നമ്മീന് Scomberomorus guttatus
1783 സീല നമ്മീന്  Scomberomorus guttatus
1784 സൈപ്റന് Cyprinus carpio carpio
1785 സൈലസ് പരല് Puntius arulius
1786 സൊന്ന കലവ  Cephalopholis sonnerati
1787 സൊര്ണ്ണ കലവ Cephalopholis sonnerati
1788 ഹില്സ Tenualosa ilisha