മ്യഗങ്ങൾ - ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ
നമ്പർലയാള നാമംസാധാരണ നാമംശാസ്ത്രനാമം
1നാടവിരPork tapewormTaenia solium
2വിരHuman round wormAscaris lumbricoides
3കൊക്കപ്പുഴുHook wormAncylostoma duodenale
4മന്തുവിരFilarial wormWuchereria bancrofti
5മണ്ണിരEarth wormPheretima posthuma
6കുളയട്ടLeechHirudinaria granulosa
7ചെമ്മീൻPrawnPenaeus indicus
8കൊമ്പൻചെല്ലിRhinoceros beetleOryctes rhinoceros
9ഈച്ചHouse flyMusca domestica
10മൂട്ടRed bugCimex tectularis
11പേൻ Head lousePediculus 
12ചിതൽTermiteMicrotreme
13തവളFrogRana hexadactyla
14മരത്തവളHyla (Tree frog)Hyla goeldii
15പറക്കും തവളFlying frogRhacophorus maculatus
16സാലമാൻഡർSalamandraSalamandra maculosa
17കടലാമCheloneChelone mydas
18കരയാമTestudoTestudo elegans
19പല്ലിGeckoHemidactylus brooki
20മരയോന്ത്Chameleon (green lizard)Chamaeleo zeylanicus
21ഓന്ത്Calotes (garden lizard)Calotes versicolor
22പറക്കും പല്ലിFlying lizard (draco)Draco volans
23ഉടുമ്പ്Indian monitor lizardVaranus monitor
24മൂർഖൻCobraNaja naja
25ശംഖുവരയൻKraitBungarus coeruleus
26അണലിViperVipera susselli
27കടൽപാമ്പ്Sea snakeEnhydrina valakadeen
28നീർക്കോലിPond snakeNatrix
29പച്ചിലപാമ്പ്Tree snakeDryophis mycterizans
30പൂഴിപുളയൻEarth snakeEryx
31ചുരുട്ടWolf snakeLycodon
32ചിരട്ടപാമ്പ്Worm snakeTyphlops braminus
33മലമ്പാമ്പ്pythonPython molurus
34ചേരRat snakeptyas
35മുതലCrocodileCrocodilus palustris
36ചീങ്കണ്ണിAlligatorAlligator mississipiensis
37കങ്കാരുKangarooMacropus
38മോൾMoleTalpa micrura
39ഗോറില്ലGorillaGorilla gorilla
40ചിമ്പാൻസിChimpanzeeAnthropithecus troglodytes
41മനുഷ്യൻManHomo sapiens
42സിംഹംLionPanthera leo
43കടുവTigerPanthera tigris
44പുള്ളിപ്പുലിLeopardPanthera pardus
45പൂച്ചCatFelis domesticus
46നായDogCanis familiaris
47ആനElephantElephus indicus
48ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്Liver flukeFasciola hepatica
49ഉറുമ്പ്Ant                    Hymenopetrous formicida
50കഴുത Ass:                    Equs asinus
51വാവൽ Bat:                     Chiroptera
52കരടി Bear:                    Ursidae carnivora
53പോത്ത്Buffalo                 Bison bonasus
54ഒട്ടകംCamel                  Camelus camelidae
55ചീറ്റപ്പുലിCheetah                Acinonyx jubatus
56മാൻDeer                      Artiodactyl cervidae
57ഡോൾഫിൻDolphin                Delphinidae delphis
58കുറുക്കൻFox                      Cannis vulpes
59ജിറാഫ്Giraffe                 Giraffa camalopardalis
60ഭീമൻ പാണ്ഡGiant Panda         Ailuropoda melanoleuca
61ആട്Goat                     Capra hircus
62ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്Hippopotamus      Hippopotamus amphibius
63കുതിരHorse                    Eqqus caballus
64കഴുതപ്പുലിHyena                   Hyaenidae carnivora
65നച്ചനെലിMouse                  Rodentia muridae
66പന്നിPig                       Artiodactyla suidae
67കടൽപ്പശുPorcupine            Hystricomorph hystricidae
68മുയൽ Rabbit                Leporidae cuniculas
69റാറ്റിൽ സ്നേക്ക് Rattle Snake       Cortalus horridus
70റയിൻ ഡിയർ Reindeer             Rangifer tarrandus
71കണ്ടാമ്യഗം Rhinoceros         Perrissodanctyl rthinocerotidae
72തേൾ Scorpion            Archinida scorpionida
73സീൽ Seal                    Pinnipedia phocidae
74ചെമ്മരിയാട് Sheep                 Bovidae ovis
75അണ്ണാൻ Squirrel               Rodentia sciurus
76ചിലന്തികുരങ്ങ് Spider Monkey     Arboreal ateles
77വരയൻ കുതിര  Zebra                 Equidae burcheli
78പശുCow Bos indicus