കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങൾ - ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ
നമ്പർ ലയാള നാമം ശാസ്ത്രനാമം ഫാമിലി
1 ചിറ്റാടലോടകം Adhatoda beddomei Acanthaceae
2 ആടലോടകം Adhatoda vasica Acanthaceae
3 വയൽച്ചുള്ളി Hygrophila auriculata Acanthaceae
4 കുറിഞ്ഞി Strobilanthus kunthianus Acanthaceae
5 ചെറൂള Aerva lanata Amarantaceae
6 കടലാടി Achyranthes aspera  Amaranthaceae
7 നിലപ്പന Curculigo orchioides  Amarylidaceae
8 അമ്പഴം Spondias mangifera Wild Anacardiaceae
9 ജീരകം Cuminum cyminum Apiaceae
10 കായം Ferula foetida Apiaceae
11 അയമോദകം Trachyspermum ammi Apiaceae
12 ഏഴിലം‌പാല Alstonia Scholaris Apocynaceae
13 സർപ്പഗന്ധി Rauwolfia serpentina Apocynaceae
14 നന്ത്യാർവട്ടം Tabemaemontana divaricata Apocynaceae
15 വയമ്പ് Acorus calamus Linn Araceae
16 ഈശ്വരമൂലി Aristolochia indica  Aristolocaceae
17 വള്ളിപ്പാല Tylophora indica Asclepiadaceae
18 നറുനീണ്ടി Hemidesmus indicus Asclepiadaceal
19 കയ്യോന്നി Eclipta alba Asteraceae
20 മുയൽച്ചെവി Emilia sonchifolia Asteraceae
21 പൂവൻ‌കുറുന്തൽ Vermonia cineria Asteraceae
22 ലവ് Bombax ceiba  Bombacaceae
23 അനന്തശയനം Epiphyllum trunkatum Cactaceae
24 രിങ്ങാലി Acacia catechu Wild Caesalpiniaceae
25 രാജമല്ലി Caesalpinia pulcherrima Caesalpiniaceae
26 കഞ്ചാവ് Cannabis sativa  Cannabinaceae
27 നീർമാതളം Crateva religiosa Capparidaceae
28 കുടമ്പുളി Garcinia gumi Clusiaceae
29 താന്നി Terminalia bellerica Combretaceae
30 കടുക്ക Terminalia chebula Combretaceae
31 ആനച്ചുവടി Elaphantopus scaber Compositae
32 വിഷ്ണുക്രാന്തി Evolvulus alsinoides Convolvulaceae
33 കുമ്പളം Benincasa hispida Cucurbitaceae
34 വെള്ളരി Cucumis utilissimus  Cucurbitaceae
35 മത്തൻ Cucurbita pepo  Cucurbitaceae
36 പാവൽ, കയ്പക്ക Momordica charantia Cucurbitaceae
37 രുദ്രാക്ഷം Elaeocarpus ganitrus Elaeocarpaceae
38 കള്ളിച്ചെടി Euphorbia nerifolia Euphorbiaceae
39 കമ്പിപ്പാല Euphorbia tirucali Euphorbiaceae
40 കീഴാർനെല്ലി Phyllanthus niruri Euphorbiaceae
41 ആവണക്ക് Ricinus communis Euphorbiaceae
42 കുന്നി Abrus precatorius Fabaceae
43 വാക Albizia odoratissima Fabaceae
44 കടല Cicer arientinum  Fabaceae
45 മുതിര Dolichos biflorus Fabaceae
46 അമര Lablab vulgaris Fabaceae
47 നായ്‌ക്കുരണ Mucuna prurita Fabaceae
48 രക്തചന്ദനം Pterocarpus santalinus Fabaceae
49 ഉലുവ Trigonella foenum Fabaceae
50 മുക്കുറ്റി Biophytum sensitivum  Geraniaceae
51 പുളിയാറൽ Oxalis corniculata Geraniaceae
52 കർപ്പൂര തുളസി Ocimum basilicum Lamiaceae
53 കർപ്പൂരം Cinnamomum camphora Lauraceae
54 കറുവപ്പട്ട, കറുവ ഇല Cinnamomum cassia Lauraceae
55 കറ്റാർവാഴ Aloe vera  Liliaceae
56 മൈലാഞ്ചി Lawsonia alba Lythraceae
57 പരുത്തി Gossypium arboreum Malvaceae
58 കുരുപ്പരുത്തി Gossypium herbaceum Malvaceae
59 കുറുന്തോട്ടി Sida rhombifolia Malvaceae
60 പൂവരശ് Thespesia populnea Malvaceae
61 കൂവ Maranto arundinacea Marantaceae
62 അമ്യത്‌വള്ളി Tinospora cordifolia Menispermaceae
63 ഞ്ച Acacia concinna Mimosaceae
64 രവുരി Antiaris toxicaria  Moraceae
65 ഇത്തി Ficus gibosa Morraceae
66 തഴുതാമ Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae
67 ആമ്പൽ Nymphaea stellata Nymphaeaceae
68 പിച്ചി Jasminum grandiflorum Oleceae
69 കമുക് Areca catechu  Palmae
70 രിമ്പന Borassus flabelliformis Palmae
71 ഈന്ത Phoneix dactylifera Palmae
72 ശംഖുപുഷ്പം Clitorea tematea  Papilionaceae
73 എള്ള് Sesamum indicum Pedaliaceae
74 ദേവതാരം Cedrus deodara  Pinaceae
75 തിപ്പലി Piper longum Piperaceae
76 മു Bambusa arundinacea Wild Poaceae
77 ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് Cymbopogon citratus Poaceae
78 കറുകപ്പുല്ല് Cynodon dactylon Poaceae
79 ദർഭ Desmostachya bipinnata Poaceae
80 ഗോതമ്പ് Triticum aestivum Poaceae
81 രാമച്ചം Vetiveria zizanoides Poaceae
82 കരിങ്കൂവളം Monochoria hastaefolia Pondideriaceae
83 ബദാം Prunus amygdalus Rosaceae
84 സബർജൽ Prunus communis Rosaceae
85 റോസ് Rosa centifolia Rosaceae
86 കൂവളം Aegle marmelos Rutaceae
87 ഓറഞ്ച് Citrus reticulata Rutaceae
88 കറിവേപ്പ് Murrya koenigii Rutaceae
89 മുള്ളിലം Xanthoxylum retza Rutaceae
90 ഇലഞ്ഞി Mimusops elengi Sapotaceae
91 ബ്രഹ്മി Bacopa monnieri  Scrophulariaceae
92 ഉമ്മം Datura stramonium Solanaceae
93 പുകയില Nicotiana tabacum Solanaceae
94 ഇടം‌പിരി വലം‌പിരി Helecteres isora Sterculiaceae
95 അകി Aquilaria agallocha  Thymeliaceae
96 ആരോഗ്യപ‌ച്ച Trichopus zeylanicus Trichopodaceae
97 ജടാമാഞ്ചി Nardostachys jatamansi Valerianaceae
98 മുഞ്ഞ Premna latifolia Verbenaceae
99 തേക്ക് Tectona grandis Verbenaceae
100 കരിനൊച്ചി Vitex negundo Verbenaceae
101 ചണ്ണ Costus speciosus Zingiberaceae
102 മഞ്ഞകൂവ Curcuma angustifolia  Zingiberaceae
103 മഞ്ഞൾ Curcuma longa Zingiberaceae
104 ഏലം Elettaria cardamomum Zingiberaceae
105 കച്ചോലം Kaempferia galanga Zingiberaceae
106 ഞെരിഞ്ഞിൽ Tribulus terrestris Zygophillaceae
107 ചെമ്പരത്തി Hibiscus rosa synensis Malvaceae
108 മാവ് Mangifera indica
109 നെല്ല് Oryza sativa
110 തെങ്ങ് Cocos nucifera
111 റബ്ബർ Havelia brasiliensis
112 കപ്പ, കൊള്ളി, പൂള Manihot utilisima
113 ചെങ്കുറിഞ്ഞി Gluta travancoorica 
114 ചെറുതേക്ക് Calophyllum wightianum 
115 ദന്തപ്പാല Wrightia tinctoria 
116 ഇരുൾ (കരിമരം) Xylia xylocarpa 
117 കണിക്കൊന്ന Cassia fistula 
118 കാഞ്ഞിരം Strychnos nux-vomica 
119 കുന്നിവാക Albizia odoratissima 
120 മഹാഗണി Swietenia macrophylla 
121 മരോട്ടി Hydnocarpus peutandra 
122 മട്ടി (പെരുമരം) Ailanthus triphysa 
123 മുരുക്ക് Erythrina variegata 
124 നെല്ലി Emblica officinalis 
125 ഞാവൽ Syzygium cumini 
126 പാല Alstonia scholaris 
127 പ്ലാശ് Butea monosperma 
128 പ്ലാവ് Artocarpus heterophyllus 
129 മദിരാശി Samanea saman 
130 വീട്ടി Dalbergia latifolia 
131 തീറ്റിപ്ലാവ് Artocarpus gomezianus 
132 വെൺ തേക്ക് Lagerstroemia microcarpa 
133 വേപ്പ് Azadirachta indica 
134 കൂവളം Aegle marmelos
135 ശതാവരി Asparagus racemosus
136 മുത്തങ്ങ Cyperus rotundus
137 ഉങ്ങ് Pongamia pinnata
138 കയ്പൻ പടവലം Trichosanthus cucumerina
139 എരുക്ക് Calotropus gigantia
140 ചെമ്പകം Michelia chempaca
141 മന്ദാരം Bauhinia acuminata