ഉപാപചയത്തിനു ശേഷം

യൂറിയേസ് ടെസ്റ്റ്

വൃക്കയും അനുബന്ധഭാഗങ്ങളും

വൃക്കയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

വൃക്കയും ഛേദവും

നെഫ്രോണിന്റെ ഘടന

ബോമാന്‍സ് കാപ്സ്യൂസിളിലൂടെയുള്ള സൂക്ഷ്മ അരിക്കല്‍

നെഫ്രൈറ്റിസ് ബാധിച്ച വൃക്ക

വൃക്കാമാന്ദ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍

വൃക്കയിലെ കല്ല്

വൃക്കയിലെ കല്ല്

ഡയാലിസിസ്

ഡയാലിസിസ് മെഷീന്‍

ഡയാലിസിസ് ഘട്ടങ്ങള്‍

വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ

ഇന്ത്യയിലെ കിഡ്നി ഫെഡറേഷന്റെ സ്ഥാപകന്‍ ഫാ ഡേവിസ് ചിറമ്മല്‍

സങ്കോചഫേനങ്ങള്‍

മണ്ണിരയിലെ നെഫ്രീഡീയ

മാല്‍പീജീയന്‍ നളികകള്‍

ഉരഗങ്ങളിലെ കാഷ്ഠത്തിനൊപ്പം യൂറിക് ആസിഡ് വിസര്‍ജ്ജനം

ഇലകളിലെ സ്റ്റൊമാറ്റ

arrow കാണിച്ച ഭാഗങ്ങളില്‍ കാണുന്നത് ഹൈഡാതോഡുകള്‍

ഹൈഡാതോഡുകളിലുടെ പുറത്തു വന്ന ജലബാഷ്പം