ജീവന്റെ അടയാളം

മനോഹരമായ ഹരിതഭൂമി

ചുട്ടു പഴുത്ത ആദിമഭൂമി

സ്വപോഷികള്‍

പരപോഷികള്‍

കോശങ്ങളിലെ ഹരിതകണങ്ങള്‍

ഹരിതക​ണം

ആസ്യരന്ധ്രങ്ങള്‍

എ.ടി.പി. തന്മാത്ര

പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലെ വാതകബഹിര്‍ഗമനം

അന്നജപരിശോധന - അയഡിന്‍ ടെസ്റ്റ്