ജീവന്റെ സുരക്ഷ

പോഷകാഹാരം

ഗോയിറ്റർ

ക്വാഷിയോർകർ

മരാസ്മസ്

റിക്കറ്റ്സ് - കണ

ഈഡിസ് കൊതുക്

അനോഫിലസ് കൊതുക്

ക്യൂലക്സ് കൊതുക്

ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ബാക്ടീരിയ - എലിപ്പനി