ചെപ്പുകൾ ചേർന്ന്

കാണ്ഡത്തിന്റെ ഛേദം

കാണ്ഡത്തിലെ സംവഹനകലകൾ

വേരിന്റെ ഛേദം

ഇലയുടെ ഛേദം

പാരൻ‌കൈമ കല

കോളൻ‌കൈമ കല

സ്ക്ലീറൻ‌കൈമ കല

സൈലവും ഫ്ലോയവും

എപ്പിത്തീലിയൽ കോശങ്ങൾ (ഉദാ‌: കവിൾ കോശങ്ങൾ)

തരുണാസ്ഥി കല

അസ്ഥി കല

ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ കൂട്ടം

രക്തകലയിലെ പല തരം രക്തകോശങ്ങൾ

പേശീകല

നാഡീകല

നാഡീകോശം

നാഡീകോശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം